Tarih : 04.01.2017
Yayın Dönemi : Temmuz 2017

T.C.

VAN VALİLİĞİ

(Defterdarlık Gelir Müdürlüğü)

Sayı: 60757842-Damga Vergisi-1

04.01.2017

Konu: Damga Vergisi

İlgi (a)'da kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, Noterliğinize getirilerek örneğinin çıkartılması istenilen … … Ticaret A.Ş.'ne ait Yatırım Teşvik Belgesi eki "Makine ve Teçhizat Listesi" başlıklı listede bazı malzemelerin karşısında satıcıya ait fatura tarihi ve satıcının kaşesi ile onayının bulunduğu belirtilerek, bu durumda söz konusu listenin bir sözleşme olarak değerlendirilerek damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin imza edenler olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I- Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden, mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre, Yatırım Teşvik Belgesi ekinde yer alan "Makine ve Teçhizat Listesi" başlıklı kağıdın incelenmesinden, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında satın alınan mallara ilişkin düzenlendiği ve satıcıların malın kendilerinden alındığına ilişkin onay niteliğinde imza ve kaşelerini içerdiği anlaşılmış olup söz konusu kağıtların sözleşme mahiyetinde değerlendirilmesi ve damga vergisine tabi tutulması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.