Tarih : 04.01.2017
Yayın Dönemi : Temmuz 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı: 97895701-155[Ek.2.2015/71]-2762

04.01.2017

Konu: İhraç edilmek üzere satın alınan malların teminatını oluşturmak amacıyla yapılacak ipotek işlemi ve düzenlenecek kağıtların damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Beylikdüzü Vergi Dairesi Müdürlüğünün … … …. vergi kimlik numaralı mükellefi … … Tic. Ltd. Şti'nin … … San. ve Tic. A.Ş.'den alacağı mal bedellerinin teminatını oluşturmak amacıyla maliki bulunduğunuz … İli, … İlçesi, … Mahallesi mevkiinde kain "… No.lu Parsel, Ada No …, Altı Blok Apartman ve Arsası ve Kültür Merkezi Nitelikli …,… metrekare, Arsa Payı …/…, … Blok, Kat ... Normal … no.lu Bağımsız Bölümde Kayıtlı … Mesken" niteliğindeki gayrimenkulü … … San. ve Tic. A.Ş. lehine ipotek tesis edilmek istendiği, bu amaçla gayrimenkul üzerine tesis edilecek ipotek işleminin harçtan ve bu çerçevede düzenlenecek kağıtların damga vergisinden istisna olup olmadığı konusunda Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci ve 492 sayılı Harçlar Kanununun ek 1 inci maddelerinde, döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerin harçtan ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu; bu maddelerin uygulanması bakımından döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğu ve bu maddelerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı tarafından birlikte tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

Söz konusu maddelerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında (1) Seri No.lu Tebliğde döviz kazandırıcı faaliyet tanımının, ihracat ile bu Tebliğde sayılan diğer döviz kazandırıcı faaliyetleri kapsayacağı belirtilmektedir. Bu doğrultuda, ihracat olarak istisnadan yararlanacak işlemler ve Vergi Resim Harç İstisnası Belgesine dayalı olarak istisna kapsamına alınan faaliyetler tebliğde tek tek sayılarak belirlenmiş, sayılanlar dışındaki faaliyetler damga vergisi ve harç istisnası kapsamında değerlendirilmemiştir.

(1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğin "3.1. İhracat İşlemleri" bölümünün (3.1.5) fıkrasında, tedarik edildikleri şekliyle ihraç edilmek üzere mal alımı ile ilgili işlemler ihracat işlemleri olarak kabul edilmiş olup, bu işlemler ile ilgili düzenlenen kağıtlara (gümrük idarelerine verilen beyannameler dahil) ihracata ilişkin olduğunun tevsik edilmesi kaydıyla, işlem yapan kuruluşlarca re'sen damga vergisi ve harç istisnası tatbik edileceği belirtilmiştir.

Özelge talep formu ekinde yer alan ve ipoteğe ilişkin hususlara yer verilen dilekçenizin ve resmi senet başlıklı kağıdın incelenmesinden, … … Tic. Ltd. Şti 'nin … … San. ve Tic. A.Ş tarafından üretilerek ve/veya gerek bizzat gerekse yurtiçi ve/veya yurt dışından temin edilmek suretiyle yapılacak ihracat sevkiyatlarına konu muhtelif ürünlerden dolayı borçlandığı ve borçlanacağı meblağın teminatını teşkil etmek üzere maliki bulunduğunuz gayrimenkul üzerine satıcı … … San. ve Tic. A.Ş lehine ipotek tesisine ilişkin düzenlendiği, ancak, … … San. ve Tic. A.Ş.'den alınan malların ihraç edileceğine ya da … … Tic. Ltd. Şti 'nin … … San. ve Tic. A.Ş.'den yapacağı alımların ihracata dair olduğuna ilişkin herhangi bir belirlemeye yer verilmediği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, … … Tic. Ltd. Şti.'nin … … San. ve Tic. A.Ş.'den yapmış olduğu mal alımlarına ilişkin olarak adı geçen şirket lehine ipotek tesisine dair düzenlenen kağıtların içeriğinde yalnızca ihracata ilişkin düzenlendiğine dair bir belirlemeye yer verilmediği dikkate alındığında, söz konusu kağıdın ve buna ilişkin tapuda yapılacak işlemlerin damga vergisinden ve harçtan istisna edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.