Tarih : 09.05.2017
Yayın Dönemi : Temmuz 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı: 64597866-135[15-2016]-8339

09.05.2017

Konu: Sat Geri Kiralama yöntemiyle kiralanan beton transmikserli kamyona beton pompası monte edilmesi durumunda ÖTV farkının oluşup oluşmadığı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin tetkikinden, Bankanızca sat-geri kiralama yöntemiyle yapılan finansal kiralama işlemine konu edilen ve Bankanız adına kayıt ve tescilli dingilli beton transmikserli kamyona, kayıt ve tescilden sonra beton pompası monte edildiğinden bahisle, kayıt ve tescilli söz konusu taşıta beton pompası monte edilmesi işlemine ilişkin olarak ek ÖTV yükümlülüğü bulunup bulunmadığı konusunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

            Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (15/2-b) maddesinde, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların, ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl içinde 87.02 (Otobüs ve midibüs hariç), 87.03 veya 87.04 ("Diğerleri" grubu hariç) tarife pozisyonlarında yer alan mallara dönüştürülmesi halinde, daha önce ödenen vergi mahsup edilmek suretiyle bu malların ilk iktisabındaki matrah esas alınarak değişiklik uyarınca adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, değişikliğin kayıt ve tescili tarihinde dönüştürülen mallar için geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte ÖTV alınacağı hükme bağlanmıştır.

            Bu düzenlemenin uygulama usul ve esasları ise Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (IV/Ğ/2) bölümünde belirlenmiş olup, bahse konu bölümde, "Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendine göre, (II) sayılı listedeki taşıtlardan kayıt ve tescile tabi olanların, kayıt ve tescilden sonra, taşıtların ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıllık süre geçmeden, (II) sayılı listedeki;

87.02 (Otobüs ve midibüs hariç),
87.03,
87.04 ("Diğerleri" grubu hariç)

            tarife pozisyonu sıralarında yer alan taşıtlara dönüştürülmesi halinde, değişiklik uyarınca adına kayıt ve tescil işlemi yapılacak olan kişi veya kuruluşlar tarafından, kayıt ve tescil işleminden önce, bu işlemin yapılacağı yerde tek vergi dairesi varsa bu vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi varsa motorlu taşıtlar vergisi ile yetkili vergi dairesine, örneği Gelir İdaresi Başkanlığının web adresindeki "Formlar ve Yayınlar/Beyanname Örnek Formları" bölümünde yer alan (2A) numaralı ÖTV Beyannamesi kâğıt ortamında düzenlenerek verilir.

            Örneğin, ... 87.04 tarife pozisyonundaki bir taşıtın, 87.05 tarife pozisyonundaki yol süpürme aracına veya çöp kamyonuna dönüştürülmesinde de ilave ÖTV beyanı ve ödenmesi aranmaz."

            açıklaması yer almaktadır.

            Bunun yanı sıra, Kanunun (1/2) maddesinde, ÖTV kapsamına giren malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde (TGTC) tanımlanan eşyalar olduğu hüküm altına alınmış olup, söz konusu hüküm gereğince, özel tüketim vergisine tabi mallar Kanun eki listelerde, esas olarak, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonu, tarife alt pozisyonu veya gümrük tarife istatistik pozisyon numaraları ve tanımları itibariyle belirlenmiştir.

            Bu kapsamda, beton karıştırıcısı ve/veya pompasıyla mücehhez taşıtlar, TGTC'nin 87.05 tarife pozisyonunda sınıflandırıldığından, Kanuna ekli (II) sayılı liste uygulamasında da listenin 87.05 tarife pozisyon sırası kapsamında vergilendirilmektedir.

            Buna göre,  Kanunun (15/2-b) maddesi, TGTC'nin 87.05 tarife pozisyon numarası kapsamında sınıflandırılan taşıtlara dönüşüme ilişkin tadilatları/ek imalatları kapsamadığından, ilk iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, kayıt ve tescilden sonra bir taşıtın TGTC'nin 87.05 tarife pozisyonunda sınıflandırılan başka bir taşıta dönüştürülmesine yönelik tadilat/ek imalatlar nedeniyle bahse konu madde hükmü kapsamında işlem tesis edilmesi mümkün olmayacaktır.

            Dolayısıyla, ilgide kayıtlı başvurunuzda belirtilen durumda, Bankanızın Kanunun (15/2-b) maddesi kapsamında ilave ÖTV yükümlülüğü bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.