Tarih : 16.03.2017
Yayın Dönemi : Temmuz 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

HATAY VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı: 35672403-010.01[135-02-2016-5]-23

16.03.2017

Konu: ilk iktisap kapsamında iktisap edilmek istenen 87.04 tarife pozisyonundaki taşıt için 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesi kapsamında ÖTV istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, Şirketinizden mikser üst yapılı kamyona tadil edilmek amacıyla ……. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından ilk iktisap kapsamında iktisap edilmek istenen 87.04 tarife pozisyonundaki taşıt için 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesi kapsamında ÖTV istisnası uygulanıp uygulanmayacağı konusunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 54 üncü maddesiyle Özel Tüketim Vergisi Kanununa eklenen geçici 7 nci maddeyle, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehir içi taksi, dolmuş, servis,minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle mâliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk iktisabı ÖTV'den istisna edilmiştir.

Söz konusu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara ise Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) ile değişik Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (VI/E) bölümünde yer verilmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu istisna uygulamasından, taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüsle şehiriçi yolcu taşımacılığı faaliyeti ile yarı römorklar için çekici, kamyon ve kamyonetle ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla 6745 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 7/9/2016 tarihi itibariyle gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatında öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra edenler yararlanabilmektedir.

Öte yandan maliki oldukları yarı römork için çekici, kamyon ve kamyonetlerle, ticari yük ve eşya taşımacılığı faaliyetiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerin Karayolu Taşıma Kanunu ile Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yaptıkları faaliyete uygun olarak düzenlenmiş yetki belgesini haiz olmaları şarttır. Bununla birlikte, yetki belgesine sahip olunsa dahî, ticari olarak yük ve eşya taşımacılığında kullanılmayan bir taşıt dolayısıyla istisnadan yararlanılamayacağı gibi, ticari maksatla taşımacılık faaliyetinde bulunmayıp, sadece esas iştigal konusuyla ilgili olarak kendi yükünü taşıyanların bu faaliyetinde kullandıkları taşıtlar için istisnadan yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Özelge talep formu ekinde yer alan mükellefiyet belgesinde satış yapacağınız Şirketin "Hazır beton imalatı" ile "Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çimento, alçı, kireç, tuğla, kiremit, briket, taş, kum, çakıl vb. inşaat malzemeleri perakende ticareti" faaliyetlerinin yanı sıra "Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı" faaliyetinde de bulunduğu ve K1 Yetki Belgesini haiz olduğu anlaşılmıştır. Bununla birlikte, istisna kapsamında yenilenmek istenen mikser üst yapılı kamyon (transmikser), 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listede 87.05 tarife pozisyonunda yer alan özel amaçlı (Beton karıştırıcı ile mücehhez) taşıtlardan olup, bu tarife pozisyonundaki taşıtlar, Kanunun geçici 7 nci maddesi kapsamında olan taşıtlardan değildir.

Buna göre, adı geçen Şirket tarafından esas iştigal konusu ile ilgili olarak kullanıldığı anlaşılan 87.05 tarife pozisyonunda yer alan mikser üst yapılı kamyonun, Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisna kapsamında yenilenmesi mümkün olmadığı gibi, 87.05 tarife pozisyonundaki bir taşıta tadil edilmek üzere, 87.04 tarife pozisyonundaki taşıtın ilk iktisabında da söz konusu istisnadan yararlanılması mümkün değildir.

 Bilgi edinilmesini rica ederim.