Tarih : 16.02.2018
Yayın Dönemi : Mart 2018

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı: 64597866-125.06-4189
 
16.02.2018

Konu: Evrensel posta hizmet geliri ve idari ücret ödemelerinin hangi dönem gider kaydedileceği.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; hava, deniz ve karayolu ile yurt içi ve yurt dışı her türlü eşya, mal ve evrak kargo taşımacılığı ve dağıtımı ile lojistik hizmetleri sağlama faaliyetinde bulunduğunuz, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca posta hizmetlerinize ilişkin net satışların % 2'sini, evrensel hizmet geliri karşılığı olarak üçer aylık dönemlerde, geçici kurumlar vergisi beyannamelerinin verildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar ilgili Bakanlığa, % 0,35'ini de idari hizmetleri karşılığı olarak gelirlerin elde edildiği yılı takip eden yılın haziran ayı sonuna kadar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na ödemekle yükümlü olduğunuz belirtilerek; 2015 yılı hasılatına ilişkin olup anılan Kanun çerçevesinde 2015 yılı net satış hasılatları üzerinden tespit edilen ancak 2016 yılı içerisinde ödemesi gerçekleşen evrensel posta hizmet geliri ve idari ücret karşılığı tutarların tahakkuk esası ve dönemsellik ilkeleri kapsamında 2015 yılında kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin bir hesap dönemi içinde elde edilen safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan harcamaların; (3) numaralı bendinde ise işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatların gider olarak indirilebileceği belirtilmiştir.

Ticari kazancın tespitinde iki temel ilke geçerlidir. Bunlar "dönemsellik" ve "tahakkuk esası" ilkeleridir. Tahakkuk esası ilkesinde, gelir veya giderin miktar veya mahiyet itibariyle kesinleşmiş olması, yani geliri veya gideri doğuran işlemin tekemmül etmesinin yanı sıra, miktarının ve işlemden kaynaklanan alacağın veya borcun ödeme şartlarının da belirlenmiş olması gereklidir. Bu esas dikkate alındığında bir gelir veya gider unsurunun, özel bir düzenleme bulunmadığı sürece, mahiyet ve tutar itibariyle kesinleştiği dönem kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununun Evrensel Posta Hizmeti Gelirleri ve Tahsili başlıklı 15 inci maddesinde;

(1) Evrensel posta hizmeti gelirleri ve tahsil esasları aşağıda belirtilmiştir:

a) Hizmet sağlayıcılarınca; cari yılda üçer aylık dönemlerde geçici kurumlar vergisi kapsamında vermiş oldukları beyanname ekinde yer alan ve gelir tablosunun net satışlar kısmında belirtilen tutardan şirketin posta hizmetlerinden elde ettiği net satış hasılatına isabet eden miktarın yüzde 2'si geçici kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar,

...

Bakanlığa bildirilir. Bu meblağlar aynı süre içinde, Bakanlığın merkez muhasebe birimi hesabına aktarılır ve bütçeye evrensel posta hizmeti gelirleri adı altında gelir olarak kaydedilir. Ayrıca, Kurumca bu Kanun kapsamında yapılan yetkilendirme nedeniyle merkez muhasebe birimi hesabına yatırılan yetkilendirme ücretinin yüzde 25'i yatırıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar bütçeye evrensel posta hizmeti gelirleri adı altında gelir olarak kaydedilir."

Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin İdari Ücret başlıklı 18 inci maddesinde ise;

" (1) Hizmet sağlayıcısı aşağıda belirtilen usul ve esaslar kapsamında Kuruma idari ücret öder:

a) Hizmet sağlayıcısı, her yıl bir önceki yıla ait net satışlarının on binde otuz beşi tutarında idari ücret öder. Kurum; bu oranı azaltmaya veya binde beşi geçmemek üzere artırmaya yetkilidir. Bu ücrete esas olan matrah, hizmet sağlayıcısının yetkili olduğu döneme ait net satışlarıdır.

b) Hizmet sağlayıcısı, idari ücretin ödenmesine esas döneme ait gelir tablosu ile Kurum tarafından istenen diğer onaylı mali tabloları en geç her yılın Mayıs ayının son gününe kadar Kuruma göndermekle yükümlüdür.

c) İdari ücret, aksi Kurum tarafından belirlenmedikçe, yetkilendirmenin yapıldığı yılı takip eden her yılın Haziran ayının son gününe kadar Kurumun banka hesabına veya veznesine yatırılır.

..."

 

hükümlerine yer verilmiştir.

 

Buna göre; 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca şirketinizin posta hizmetlerinden elde ettiği net satış hasılatına isabet eden miktarın % 2'si oranında hesaplanarak geçici kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenen evrensel posta hizmeti gelirleri ile her yıl bir önceki yıla ait net satışların %0,35'i tutarında hesaplanarak Haziran ayının son gününe kadar ödenmesi gereken idari ücret bedellerinin, fiilen ödendiği vergilendirme dönemine ilişkin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.                                                                                                                                                             

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.