Tarih : 23.02.2018
Yayın Dönemi : Nisan 2018

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı: 64597866-125[32/A]-4841
 
23.02.2018

Konu: Yatırım teşvik belgesinin revize edilerek genel teşvik kapsamından bölgesel teşvik kapsamına alınan yatırıma indirimli kurumlar vergisi uygulanıp uygulanamayacağı

İlgi: 26.10.2017 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda;

- Şirketinizin kargo taşımacılığı, ulaştırma, haberleşme ve depolama faaliyeti ile iştigal ettiği,

- Söz konusu faaliyet kapsamında genel teşvik uygulamasına yönelik aldığınız 26.02.2015 tarih ve ……… sayılı yatırım teşvik belgesine istinaden, komple otomatik paket ayrıştırma sistemi, konveyörleri, makaraları, barkod ve hacimsel tarayıcıları, rampaları, ayırıcıları, sensörleri, kontrol üniteleri, bilgisayarları, kompresörleri, bağlantı elemanları ve aksesuarları ile birlikte İstanbul'da (1. bölgede) paket ayrıştırma sistemine yönelik komple yeni yatırım yapıldığı,

- Sözü edilen yatırım teşvik belgesi kapsamında 31.12.2016 tarihi itibariyle 22.407.709,11 TL tutarında yatırım harcamasının gerçekleştirildiği,

- Daha sonra, genel teşvik kapsamında desteklenen yatırımın konusunun bölgesel teşvik sisteminden yararlandırılmasının mümkün olduğu gerekçesiyle Ekonomi Bakanlığına başvuruda bulunularak 19.10.2017 tarihi itibariyle yatırım teşvik belgesinin revize edildiği,

- 26.02.2015 tarihli yatırım teşvik belgesinde yatırımın konusunun "Kargo İşleme Hizmetleri" kapsamında değerlendirildiği, 19.10.2017 tarih ve …… sayılı revize edilmiş yatırım teşvik belgesinde ise "Lojistik Hizmetleri" olarak değiştirildiği, yapılan yatırımın ve öngörülen harcamaların birebir aynı olduğu ve sadece yatırımın tanımının genel teşvik kapsamından bölgesel teşvik kapsamına dönüştürülerek revize edildiği

belirtilmiş olup, yatırım teşvik belgesi kapsamında 2016 takvim yılında yapılan yatırım harcamasının indirimli kurumlar vergisinden yararlandırılıp yararlandırılmayacağı; bunun mümkün olması durumunda hangi tarihten itibaren indirimli kurumlar vergisi uygulanacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü sorulmuştur.

Kurumlar Vergisi Kanununun "İndirimli kurumlar vergisi" başlıklı 32/A maddesinde;

“(1) Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.

(2) Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade eder. Yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere kalan yatırıma katkı tutarı, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır.  Bakanlar Kurulu;

c) Yatırıma başlanan tarihten itibaren bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının %50'sini ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı her bir il grubu, bölgesel, büyük ölçekli, stratejik ve öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için sıfıra kadar indirmeye veya %100'e kadar artırmaya,

yetkilidir…”

hükmüne yer verilmiştir.

19.06.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 sayılı BKK'nın "Vergi indirimi" başlıklı 15 inci maddesinde, indirimli kurumlar vergisine ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olup maddenin beşinci fıkrasında; hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının yüzde seksenini geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabileceği hükme bağlanmıştır.

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Tebliğinin “32.2.5. Yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlarda indirimli kurumlar vergisi uygulaması” başlıklı bölümünde, “Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması açısından “yatırım dönemi” ifadesinden, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırıma fiilen başlanılan tarihi içeren geçici vergilendirme döneminin başından tamamlama vizesi yapılması amacıyla Ekonomi Bakanlığına müracaat tarihini içeren geçici vergilendirme döneminin son gününe kadar olan sürenin anlaşılması gerekmektedir.” açıklamasına yer verilmiştir.

Özelge talebinizin konusuna ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığından alınan ….. tarih ve ….. sayılı yazıda, bahsi geçen yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılmış ve yapılacak olan yatırım harcamalarının lojistik hizmetleri faaliyeti için kullanılacak olması nedeniyle, teşvik belgesinin yatırıma başlama tarihi olan 12.01.2015 tarihinden itibaren yapılan harcamaların vergi indirimi desteğine konu edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Buna göre;

- Genel teşviklere yönelik olarak düzenlenmiş 26.02.2015 tarihli yatırım teşvik belgesinin, 19.10.2017 tarihli teşvik belgesiyle revize edildiği ve indirimli kurumlar vergisi desteğini de içeren bölgesel yatırım teşvik belgesine çevrildiği hususu dikkate alındığında, teşvik belgesindeki yatırıma başlama tarihi olan 12.01.2015 ile 19.10.2017 tarihleri arasında yapılan yatırım harcamalarının da indirimli kurumlar vergisi uygulaması kapsamında yatırıma katkı tutarının hesabında dikkate alınması mümkündür.
 

- Ekonomi Bakanlığınca 19.10.2017 tarihi itibarıyla revize edilmiş yatırım teşvik belgesiyle birlikte indirimli kurumlar vergisi uygulamasına hak kazanılacak olması nedeniyle, 19.10.2017 tarihinden sonra yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde ettiğiniz kazançlar ile yatırımın tamamen veya kısmen işletilmesinden elde edilecek kazançlarınıza indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecektir.


Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.