Tarih : 09.01.2018
Yayın Dönemi : Mart 2018

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

Sayı: 27575268-105[313-2016-496]-11195
 
09.01.2018

Konu: Santralin elektrik üretim sürecinde kullanılacak otomasyon sisteminin faydalı ömrü ve amortisman oranı hk.

İlgi: … tarihli ve … sayılı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden;       

- Şirketinizin, 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli İle Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında  .. ili, .. ilçesi, .. sınırları içerisinde, 1210 MW net kurulu güce sahip ve mülkiyeti şirketinize ait ithal kömür santralinin kurucusu, yatırımcısı ve işletmecisi olduğu,

- Santralin elektrik üretiminde kullanılan mevcut "Ana Otomasyon Sistemi"nin yerine yeni bir sisteme ihtiyaç duyulduğu, bu nedenle elektrik üretim sürecinde santralde kullanılacak yazılım ve donanım unsurlarından oluşan "T3000 Ana Otomasyon Sistemi" için yatırım yapıldığı,

- Bu sistemin birçok otomasyon, yazılım ve bilgisayar sisteminin bir araya getirilmiş hali olduğu, tamamlandığında sahadan gelen çeşitli bilgilerin kaydını sağlayacağı ve bu bilgileri değerlendirerek ilgili ekipmanları hızlı, doğru ve güvenilir bir şekilde kontrol ederek operasyonel döngüleri gerçekleştireceği,

- "T3000 Ana Otomasyon Sistemi"ne ilişkin yapılan harcamaların tümünün "258-Yapılmakta Olan Yatırımlar" hesabında aktifleştirildiği

hususlarından bahisle, sistemin kullanılmaya hazır hale getirilerek "253-Tesis Makine ve Cihazlar" hesabına aktarılması sonrası uygulanacak faydalı ömür ve amortisman oranı hakkında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

- 313 üncü maddesinin birinci fıkrasında; "İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.",

- 313 üncü maddenin üçüncü fıkrasında; "Değeri 50.000.000.- lirayı (476 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2017'den itibaren 900 -TL) aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri 50.000.000.- lirayı (476 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2017'den itibaren 900 -TL) aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır."

- 315 inci maddesinde ise; "Mükellefler amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır."

hükümleri yer almaktadır.

Bu bağlamda, bir iktisadi kıymetin amortismana tâbi tutulabilmesi için, işletmenin envanterine kayıtlı olması, kullanıma hazır halde bulunması, işletmede bir yıldan fazla kullanılması, yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması ve değerinin Vergi Usul Kanununda yazılı haddin üzerinde olması gerekmektedir.

Öte yandan, Kanunun 315 inci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak "Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları" tespit edilmiş ve bu oranlar 339, 365, 389, 399, 406, 418, 439 ve 458 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki Amortisman Listesi ile açıklanmıştır.

Bahse konu Tebliğin (2) No.lu bölümünde, Tebliğin 1-6 bölümleri arasındaki sınıflamaların, tüm mükellefler için ortak hükümler içerdiği ve bu iktisadi kıymetlerin genel olarak tüm sektörlerde ana faaliyete ilişkin aşamaların dışında kullanılan iktisadi kıymetlerden oluştuğu, sektörel sınıflamalarda yer alan iktisadi kıymetlerin ise mükelleflerin faaliyet konuları dikkate alınarak tespit edilen ve bizzat üretim, imalat, hizmet vb. aşamalarda kullanılan iktisadi kıymetler olduğu, mükelleflerin öncelikle faaliyette bulundukları sektörü tespit ederek hangi iktisadi kıymetin hangi sınıflamaya dahil olduğunu belirleyecekleri, ilgili sektörde ismen belirtilmeyen ancak 1-6 bölümleri arasında yer alan iktisadi kıymetlerin ise 1-6 bölümünde gösterilmiş olan faydalı ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulacağı, sektörel sınıflamada ismen belirtilmeyen iktisadi kıymetlerin 1-6 arasındaki sınıflardan herhangi birinde yer alması durumunda öncelikle 1-6 arasında yer alan amortisman oranları üzerinden amortismana tabi tutulmaları gerektiği belirtilmiştir.

Ayrıca, bahse konu amortisman listesinin "3.14.12" alt ayrımında "Orta gerilim yedek güç üretim sistemi, enerji otomasyon sistemi, yedek güç sistemi için enerji senkronizasyon ve yük dağılım üniteleri" için faydalı ömür 10 yıl, amortisman oranı % 10 olarak belirlenmiştir.

Buna göre, şirketinizce, bahse konu ithal kömür santralinde bulunan otomasyon sisteminin yenilenmesine ilişkin yatırım kapsamında yapılan ve "258-Yapılmakta Olan Yatırımlar" hesabında aktifleştirilerek takip edilen "T3000 Ana Otomasyon Sistemi"ne ilişkin harcamaların, söz konusu yatırımın tamamlanarak ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılmasını ve sistemin kullanıma hazır gelmesini müteakiben, bahse konu amortisman listesinin (3.14.12.) bölümü kapsamında 10 yılda, %10 amortisman oranı dikkate alınarak itfa edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.