Tarih : 28.05.2018
Yayın Dönemi : Haziran 2018

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı: 64597866-155[(1)S.T.I/A-1-2016]-12075                                                                                                                                        

28.05.2018

Konu: Marka Lisans Sözleşmesine uygulanması gereken damga vergisi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, firmanız ile … A.Ş. arasında düzenlenen ve … A.Ş. adına tescilli olan bir markanın üretim ve satışını gerçekleştirdiğiniz bazı süt ürünlerinde şirketinizce belirli süre için kullanılmasına ilişkin hükümler içeren marka lisans sözleşmesine uygulanması gereken damga vergisi oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli para, maktu vergide kağıtların mahiyetleri esas olduğu, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği hükme bağlanmıştır.

 

Kanuna ekli (1) sayılı tablonun, "I-Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelename, taahhütname ve temliknamelerin; A/2 fıkrasında da kira mukavelenamelerinin (mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Özelge talep formunuz eki "Marka Lisans Sözleşmesi"nin incelenmesinden, "Sözleşmenin Konusu" başlıklı 3 üncü maddesinde, bu sözleşmenin; … A.Ş. adına Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescilli olan "…" ve "…" markalı süt ürünlerinde "…" markasının Türkiye sınırları içinde kullanılmasına ilişkin şartları düzenlediği, "Lisans Bedeli ve Ödeme" başlıklı 5 inci maddesinde, lisans bedeli olarak lisans verene KDV hariç net .…-TL (… TL) ödeneceği, Lisans Alanın lisans bedelini aşağıdaki metodlardan biri ile ödeneceğini kabul beyan ve taahhüt edeceği, ödemenin sözleşme tarihinde bir defada veya … Gıda'nın tüm hisselerini devralırsa bu durumda yıllık % … faiz ile birlikte sözleşme süresinin sonuna kadar veya taraflarca ortak olarak belirlenebilecek başka bir tarihte ödeneceği, "Sözleşme Süresi" başlıklı 6 ncı maddesinde, sözleşmenin imza tarihinden itibaren 7 yıl süre ile yürürlükte olacağı, sözleşmenin söz konusu sürenin sona ermesi ile kendiliğinden sona ereceği, "Markaların Korunması ve Tazminat Hükümleri" başlıklı 10 uncu maddesinde, Lisans Alanın, Lisans Verenin sahibi olduğu markanın mülkiyeti ya da geçerliliğine zarar verecek herhangi bir faaliyet ya da işlemde bulunmayacağı ve Lisans Alanın, herhangi bir üçüncü kişi ile herhangi bir şekil ve surette, Lisans Verenin haklarını değiştiren, bunları azaltan ya da kısıtlayan ya da Lisans Verilen Markanın kullanımı veya görünüşüne ilişkin kısıtlama ya da şart getiren herhangi bir anlaşma akdetmeyeceği ve Lisans Verilen Markanın, Lisans Verenin münhasır malı olarak kalmaya devam edeceğine ilişkin bilgilere yer verildiği anlaşılmıştır.

 

Buna göre, belli bir süre için markanın kullanım hakkının verildiği ve markanın satışının söz konusu olmadığı dikkate alındığında, firmanız ile … A.Ş. arasında düzenlenen "Marka Lisans Sözleşmesi"nin, lisans bedeli (….-TL) üzerinden 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-2 fıkrasına göre nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.