Tarih : 23.02.2018
Yayın Dönemi : Mayıs 2018

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı : 64597866-155.01.04[(1)S.T]-4855

Tarih: 23.02.2018

Konu : İhracata ilişkin düzenlenen konşimentoların damga vergisine tabi olup olmadığı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, yurt içi ve uluslararası taşımacılık sektöründe faaliyet göstermekte olan şirketinizce ihraç ürünlerinin taşınmasında düzenlenen konşimentoların damga vergisine tabi olup olmadığı konusunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar" başlıklı bölümünün 1/b bendi ile konşimentoların maktu damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında; "İhracat ve ihracata ilişkin olduğunun tevsiki kaydıyla,

a) İhracat karşılığı yapılacak ödemeler (ihracatın finansmanında kullanıldığının tevsiki kaydıyla prefinansman, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu çerçevesinde yapılan ödemelere ilişkin taahhütnameler ile temliknameler ve Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçları ile genel bütçeli idarelere olan borçların mahsubu dâhil),
b)İhracattan doğan alacağın ihracatçı tarafından temliki,
c)İhracat bağlantıları için düzenlenecek anlaşmalar.
ç) Transit ticarete konu malın satın alınması ve satılması,
d)Tedarik edildikleri şekliyle ihraç edilmek üzere mal alımı,
27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 131 inci maddesine istinaden ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi ambalaj malzemesi ithali ile kati ihraç edilen mallara ait ambalaj malzemesinin geçici ihracı ve ithali,
e)Dahilde işleme izni kapsamında iznin geçerli olduğu süre içerisinde yapılan ithalat,
g)Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında belgenin geçerli olduğu süre içerisinde yapılan ithalat veya yurt içi alımlar,
ğ) Gerçekleştirilen mamul ürün ihracatı karşılığı olarak bu ürünlerin üretiminde kullanılan girdilerin Toprak Mahsulleri Ofisinden veya Şeker Kurumunca tespit edilen şeker fabrikalarından alımı,

ile ilgili işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtların (gümrük idarelerine verilen beyannameler dâhil) damga vergisinden istisna olacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, 488 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, ihraç edilecek malların nakliyesine ilişkin nakliye firmaları tarafından düzenlenecek konşimentoların istisna olacağına ilişkin bir hükme yer verilmediği dikkate alındığında, şirketiniz tarafından düzenlenen konşimentolara söz konusu fıkra kapsamında damga vergisi istisnası uygulanması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.