Tarih : 03.11.2017
Yayın Dönemi : Mayıs 2018

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Kdv ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı : 66813766-155[1-2017/23]-112194

03.11.2017

Konu : Aynı taşınmazın yapı denetimi için iki farklı tarihte düzenlenen hizmet sözleşmesinin damga vergisi hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, … İli, … Belediyesi, … Mah., … Cad., … Sk. No:… …/İZMİR adresinde bulunan ve tapunun … ada, … parsel numarasında kayıtlı arsa/arazi üzerine yapılacak toplam … m2 inşaat alanına sahip yapının, firmanızca projelerinin incelenmesi, ruhsata ve eklerine uygun olarak yapılmasının denetlenmesi hizmeti ile ilgili olarak …/…/2016 tarihinde yapı sahibi … A.Ş. ile … TL hizmet bedelli "…. Sözleşmesi" düzenlendiği ve damga vergisinin ödendiği, ancak yapı denetim mevzuatı gereği sistem üzerinde, denetimi yapılacak arsanın metrekare bilgilerinin güncellenmesi gerektiği, bunun üzerine ilgili idarenin bilgisi ve isteği doğrultusunda …/…/2016 tarihli sözleşmenin iptal edildiği ve …/…/2017 tarihinde önceki sözleşme hükümlerinde hiçbir değişikliğe gidilmeden yeni bir "… Sözleşmesi" düzenlendiği belirtilerek, yeni düzenlenen …/…/2017 tarihli sözleşmenin de damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olduğu; bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği; 4 üncü maddesinde, bir kâğıdın tabi olacağı verginin tayini için o kâğıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kâğıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kâğıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kâğıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kâğıtların mahiyetlerinin esas olduğu, belli para teriminin kâğıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği hükmü yer almaktadır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, bir kâğıdın damga vergisine tabi tutulabilmesi için kâğıdın hukuken tekemmül etmiş ve herhangi bir hususu ispat veya belli edecek nitelik kazanmış olması gerekmekte olup, imzalanmak suretiyle tekemmül eden bir kâğıdın daha sonra hükmünden yararlanılmaması o kâğıdın bir hususu ispat veya belli edebilecek belge olma vasfını ortadan kaldırmayacaktır.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ekinde alınan sözleşmelerin incelenmesinden, tarihinde … İli, … Belediyesi, … Mah., … Cad., … Sk. No:… …/İZMİR adresinde bulunan ve tapunun … ada, … parsel numarasında kayıtlı arsa/arazi üzerine yapılacak toplam … m2 inşaat alanına sahip yapının, firmanızca projelerinin incelenmesi, ruhsata ve eklerine uygun olarak yapılmasının denetlenmesi hizmeti ile ilgili olarak yapı sahibi … A.Ş. ile … TL hizmet bedelli "… Sözleşmesi" düzenlendiği, hizmetin süresinin sözleşmenin imzalandığı …/…/2016 tarihinden yapı kullanma izninin alındığı tarihe kadar geçen süre olduğu ve damga vergisinin ödendiği; …/…/2017 tarihinde yapılan "… Sözleşmesi"nde ise, daha önce yapılan "… Sözleşmesi"ne herhangi bir atıf yapılmadığı, hizmetin süresinin sözleşmenin imzalandığı …/…/2017 tarihinden yapı kullanma izninin alındığı tarihe kadar geçen süre olduğu, kontrol elamanının değiştiği, yapılan değişiklikler kısmına yeni bilgiler ilave edildiği dikkate alındığında yeni bir sözleşme olarak düzenlendiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, …/…/2016 ve …/…/2017 tarihinde imzalanan "… Sözleşmeleri"nin ayrı ayrı ihtiva ettiği hizmet bedeli üzerinden Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 bölümüne göre nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.