Tarih : 22.01.2018
Yayın Dönemi : Temmuz 2018

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü


Sayı : 39044742-130[Özelge]-69761
Tarih: 22.01.2018

Konu: Ar-Ge Yatırımcılarına Bu Yatırımların Finansmanında Kullanılmak Üzere Projeye Bağlı Olarak Kullandırılacak Kredilerin BSMV'den İstisna Olup Olmadığı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Bankanızca Ar-Ge yatırımcısı bir şirkete Ar-Ge yatırımı finansmanında kullanılmak üzere projeye bağlı olarak kullandırılacak yatırım kredisinin banka ve sigorta muameleleri vergisinden (BSMV) istisna olup olmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasına göre, bankaların 21/11/2012 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar BSMV'ye tabi bulunmaktadır.

Anılan Kanunun 29 uncu maddesinin (n) bendinde, mevduat toplamayan bankaların açmış oldukları yatırım kredileri dolayısıyla lehlerine aldıkları paraların BSMV'den istisna edileceği hükme bağlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak 79 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliğinin 5 inci bölümünde; "Yatırım kredileri projeye bağlı olarak bir sınai tesisin kurulması, tevsii ve modernizasyonu için verilen kredilerdir.

İstisna, kredinin banka yetkili organlarınca kabulü, ikraz sözleşmesinin imzalanması, kredinin kullandırılması ve kredinin vade hitamına kadar geri ödenmesi sırasında mevduat kabul etmeyen bankaların lehlerine aldıkları (taahhüt komisyonu, faiz, gecikme faizi, akreditif komisyonu, ekstra masrafları gibi ...) paraları kapsamaktadır." açıklaması yer almaktadır.

Buna göre, Bankanız tarafından Ar-Ge yatırımcısı bir şirkete projeye bağlı olarak Ar-Ge tesisinin kurulması, tevsii ve modernizasyonu için verilen krediler yatırım kredisi kapsamında BSMV'den istisnadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

                                                                                                             Grup Müdürü V.

 

 

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.