Tarih : 08.02.2018
Yayın Dönemi : Temmuz 2018

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : 70903105-165.01.05-E.16821

Tarih: 08.02.2018

Konu : İade

.... BAŞKANLIĞINA

(... Vergi Dairesi Başkanlığı)

İlgi : ... tarihli ve ... sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ile ekinde yer alan özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Başkanlığınız mükelleflerinden ... San. ve Tic. Ltd. Şti. ile ... da mukim ..firması arasında makine ihracatına yönelik olarak yapılan sözleşmede 2 adet proforma faturada gösterilen tutarların ... firması tarafından ... Bankası ... Şubesinde bulunan Şirket hesabına 18/9/2017 ve 13/11/2017 tarihlerinde gönderildiği, ancak ihraç edilecek malların ... firmasının grup firması olan ... firması adına satın alınması nedeniyle ilgili ülke mevzuatı gereğince ihracat işlemlerinin ...  firması üzerinden yapılması gerektiğinden aynı sözleşme ve proforma faturaların ...  adına yeniden düzenlendiği ve fatura bedellerinin Şirket hesaplarına ...  tarihinde yeniden gönderildiğinden bahisle söz konusu ihracat işlemine ilişkin ikinci defa gelen bedelin ...  firmasına iadesinde kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmaktadır.

12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesinde, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları krediler KKDF kesintisi yapılacak işlemler arasında sayılmıştır.

Öte yandan, 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11 inci maddesinde, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde (fiduciary işlemler hariç);

-  ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda %3,

-  ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda %1,

-  ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda %0,5,

-  ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda %0 oranlarında KKDF kesintisi yapılacağı karara bağlanmıştır.

Buna göre, .... San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne aynı malların ihracına ilişkin olarak yurt dışından mükerrer gelen peşin ihracat bedellerinden ... tarihinde ... firmasından gelen tutarın anılan firma tarafından banka hesabından çekilmeden/kullanılmadan ... firmasına iade edilmesi halinde, söz konusu tutarın yurt dışından kullanılan kredi olarak değerlendirilmesine gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.