Tarih : 08.02.2018
Yayın Dönemi : Temmuz 2018

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : 70903105-165.01.02 [3 8]-E. 16934

Tarih: 08.02.2018

Konu : Beyan ve Ödeme

 

...VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

(... Grup Müdürlüğü)

İlgi : ... tarihli ve ... sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ... AŞ.'nin ... tarihli özelge talep formunun incelenmesinden; şirketleri ile ithalatçı ... firması arasında çelik çubuk ihracat satış sözleşmesi düzenlendiği, yapılan sözleşmeyle ithalatçı firmanın ödeyeceği tutara ... firmasının müteselsil kefil olduğu, 10/2/2017 tarihinde ihracatın gerçekleştiği, ihracat bedelinin süresi içinde tahsil edilememesi üzerine 26/5/2017 tarihinde müteselsil kefil ... firması tarafından ödeme yapıldığı, 9/6/2017 tarihinde de asıl ithalatçı firma olan ... firmasının ihracat bedelini ödemesi üzerine aynı ihracat ile ilgili mükerrer tahsilat durumunun ortaya çıktığı belirtilerek kefil firmanın yaptığı ödemenin iadesinin kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisine tabi olup olmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 3/a maddesi uyarınca KKDF kesinti oranlarını sıfıra kadar indirmeye veya on beş puana kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Öte yandan, 1/1/2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11 inci maddesinde, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde (fiduciary işlemler hariç);

-ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda % 3 -ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda % 1 -ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda % 0,5 -ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda % 0 oranlarında KKDF kesintisi yapılacağı karara bağlanmıştır.

Buna göre, ithalatçı firmayla yapılan satış sözleşmesinde belirtilen tutarın ihracat beyannamesiyle eşleşmesi ve ... firmasının ihracat tutarına kefalet durumunun sözleşmeden tespit edilmesi suretiyle anılan firmadan gelen paranın ihracat bedeline ilişkin olduğunun anlaşılması halinde, sözleşmenin, ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin ve yurt dışından gelen tutarlara ilişkin diğer belgelerin bankaya ibraz edilmesi şartıyla gelen/iade edilecek tutarın KKDF uygulaması açısından yurt dışından kullanılan kredi olarak değerlendirilmesine gerek bulunmamaktadır.

 Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.