Tarih : 21.03.2018
Yayın Dönemi : Temmuz 2018

T.C.

MALÎYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : 70903105-165.01.02-E.36753

Tarih: 21.03.2018

Konu : Bedeli bankaca oluşturulan ödeme sistemi aracılığı ile ödenen ithalatta KKDF uygulaması hk.

....

İlgi : ... tarihli ve ... sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, bankanızca geliştirilen "……" adlı sistem ile müşterilerinizin 130'dan fazla yerel para birimindeki hesaplarından 190 ülkeye yabancı para transferi sağlanabildiği, sistemin, müşterilerin Türk Lirası hesabından TL çekilerek muhabir banka olan …'ye aktarılması ve buradan da nihai alıcıya istenilen döviz kuru olarak aktarılması şeklinde çalıştığı, bu sistemde uluslararası para transferi SWIFT altyapısının kullanıldığı belirtilerek bu sistem aracılığı ile yapılan ithalat ödemelerinin malın fiili ithal tarihinden önce ithalatçının hesabından çıkmış olması kaydıyla peşin ödeme kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususundaki Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesinde, kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri fon kesintisi yapılacak işlemler arasında yer almakta olup, peşin yapılan ithalatlarda ise KKDF kesintisi yapılmamaktadır.

Ödeme şekli "peşin" olarak belirtilen ithalat işlemlerinde, mal bedelinin gümrük mevzuatında tanımlanan gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce ihracatçının yurt dışındaki hesabına transfer edildiğinin tevsik edilmesi şartıyla fon kesintisi yapılmamakta, mal bedelinin bu tarihten sonra transfer edilmesi halinde ise ithalatçı kredilendirilmiş olacağından KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir.

Bu kapsamda, gümrük beyannamesinde gösterilen ithalat tutarının Türk Lirası karşılığının, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce ihracatçının yurt dışındaki hesabına transfer edilmesi ve söz konusu ödemeye ilişkin olarak bankalarca düzenlenen Transfer Bildirim Formunun gümrük idarelerine tevsik edilmesi halinde fon kesintisi yapılmadan malların ithal edilmesi mümkün bulunmaktadır. İthalat tutarının tamamının gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce transfer edildiğinin ilgili gümrük idaresine tevsik edilememesi halinde ise transferi tevsik edilemeyen ithalat tutan üzerinden KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir.

Öte yandan, Merkez Bankasının 22/4/1998 tarih ve 98/1 sayılı Genelgesinde, vesaik mukabili ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemlerinde, ithalat bedelinin Türk Lirası olarak bankaya yatırılarak veya firmaların döviz tevdiat hesabından ödenerek, döviz satım belgesi veya Türk Parası Transfer Belgesi düzenlendiği veya ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek üzere, ödemenin ithalatçının döviz tevdiat hesabından yapıldığına dair yazı verildiği, ancak muhabir bankaya ihracatçıya ödeme yapılması için gönderilmesi gereken ödeme emrinin uluslararası teamülleri (2 iş gününü) aşan daha sonraki bir tarihte gönderildiği, ya da muhabir bankaya ödeme emrinin daha sonraki bir tarihi taşıyan (2 iş gününden daha sonraki) valör ile  gönderildiği hallerde, söz konusu ithalatların mal mukabili olarak kabul edilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Ayrıca, Merkez Bankasının 18/2/2009 tarihli ve 11020 sayılı yazısında, "... Uluslararası piyasalarda döviz alım-satım (arbitraj) işlemlerinde, döviz pozisyonunun ayarlanması, teyit mesajlarının gönderilip karşılıklı mutabakata varılması, ödeme emirlerinin gönderilmesi, muhabir hesaplarının beslenmesi ve takas riskinin azaltılması gibi hususlar için yeterli zaman tanınması amacıyla standart olarak iki iş günü valörle (spot) işlem yapılmaktadır..." ifadelerine yer verilmiştir.

Buna göre, bankanız aracılığı ile yapılacak ithalat bedeli ödemesinin KKDF yönünden peşin bir ödeme olarak değerlendirilebilmesi için ithalatçı tarafından mal bedelinin gümrük beyannamesinin tescil tarihinden önce bankanız hesaplarına yatırılması, bu bedelin de bankanız tarafından ihracatçının yurt dışındaki hesabına transferinin en geç 2 iş günü içinde tamamlanması ve yurt dışına yapılan transferin gümrük idaresine tevsik edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

.....Başkan a. Gelir İdaresi Daire Başkanı