Tarih : 22.03.2018
Yayın Dönemi : Temmuz 2018

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı (I)

Sayı : 70903105-165.01.03[302]-E.36817

Tarih: 22.03.2018

Konu : Muafiyet ve İstisnalar


İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer .... A.Ş.'nin ... tarihli dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, anılan Şirket tarafından Gümrük Kanununun 167/1-3 üncü maddeleri ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 67 nci maddesi çerçevesinde gümrük vergilerinden istisna olarak ithal edilen cihaz ve sistemler için ithalat bedelinin vadeli olarak ödenmesi halinde kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi yapılıp yapılmayacağı ile ithalat beyannameleri üzerinden damga vergisi ödenip ödenmeyeceği hususlarında görüş talep edildiği anlaşılmakta olup, konu hakkındaki Başkanlığımız görüşüne aşağıda yer verilmiştir.

Damga Vergisi Yönünden

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 6009 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle değişik 413 üncü maddesi ve bu maddenin uygulama usul ve esaslarının belirlendiği 28/08/2010 tarih ve 27686 sayılı Mükelleflerin İzahat Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre, mükelleflerin özelge taleplerini, Başkanlığımız internet sitesinde bir örneği yer alan özelge talep formu kullanılmak suretiyle mükellefiyetlerinin bulunduğu il defterdarlıklarına yapmaları, defterdarlıkların da ilgili olduğu mevzuata göre konuya ilişkin özelge taslağını elektronik ortamda hazırlayarak komisyon onayına sunmaları gerekmektedir.

Diğer taraftan, 6/5/2010 tarihli ve 41928 sayılı genel yazıda, Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklarca, kendilerinden talep edilen özelge hakkında bir taslak hazırlanmadan Başkanlığımız görüşüne müracaat edilmeyeceği, Özelge Otomasyon Sistemi üzerinde konu hakkında kendi görüşlerini ihtiva eden bir taslak hazırlanarak Başkanlığımıza intikal ettirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Buna göre, konu hakkında 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu yönünden değerlendirilme yapılabilmesi için mükellef tarafından somut olaya ilişkin kağıt örnekleri ile birlikte özelge talep formu kullanılmak suretiyle yapılacak başvuru üzerine, söz konusu genel yazıda belirtilen esaslar çerçevesinde gereğinin yapılması gerekmektedir.

KKDF yönünden

Bilindiği üzere, Vergi Dairesi Başkanlıklarına hitaben yazılan 30/11/2010 tarihli ve 106013 sayılı Başkanlığımız yazsımda mükelleflerin, kaynak kullanımını destekleme fonu hakkındaki görüş başvurularının vergi dairesi başkanlıkları/defterdarlıklarca Özelge  Otomasyon Sistemi haricinde cevaplandırılması, konuyla ilgili tereddüde düşülmesi halinde yazılı olarak Başkanlığımız görüşüne müracaat edilmesi ifadeleri yer almaktadır.

Öte yandan, 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2/D maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 6 oranında KKDF kesintisine tabi tutulmakta, peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden ise fon kesintisi yapılmamaktadır.

Mezkur Tebliğin 3 üncü maddesinde "Fon'a Kesinti Yapılmayacak Krediler" düzenlenmiş olup, söz konusu maddede Gümrük Kanununun 167 nci maddesi kapsamında ithal edilen eşyanın fon kesintisinden muaf olduğuna dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Buna göre, anılan Şirket tarafından ithal edilen ürünlere Gümrük Kanununun 167/1-3 üncü maddeleri ile 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 67 nci maddesi çerçevesinde gümrük vergisi istisna uygulandığı gerekçesiyle bu ürünlerin vadeli ithalatına KKDF istisnası da uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

 

... Başkan a. Gelir İdaresi Grup Başkam