Tarih : 27.04.2018
Yayın Dönemi : Temmuz 2018

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : 70903105-165.01.03-E.56397

Tarih: 27.04.2018

Konu : KKDF

 

.....

İlgi .... tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, Şirketiniz ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı arasında 6/4/2018 tarihinde imzalanan Mayın EYP Dedektörü Tedariki Sözleşmesi çerçevesinde sözleşmeye konu malın vadeli ithal edileceği, anılan ithalatın 3383 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanun kapsamına girdiğini düşündüğünüz belirtilerek bu kapsamda yapılacak vadeli ithalatın kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisinden müstesna tutulup tutulmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

12/05/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin KKDF Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 3 üncü maddesinin 10 numaralı bendinde "İlgili kanun hükümlerine göre işlemleri fonlardan muaf tutulan Kurum ve Kuruluşlar ile Hazine ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının kullandığı krediler" KKDF kesintisi yapılmayacak işlemler arasında sayılmıştır.

Diğer taraftan, 3833 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde, "Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının, ilgili yıl genel ekonomik büyüklükleri ile bütçe büyüklükleri dikkate alınmak suretiyle Bakanlar Kurulunca onaylanan yıllık programlarında yer verilen mal ve hizmet alımı, üretimi ve yenileştirme, yapım ana silah ve malzeme sistemleri ile mühimmat tedarikine ilişkin projeler için sonraki yıllara ait giderleri tutarında gelecek yıllara sari taahhütlere girişmeye ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı yetkilidir. Yıllık programlarda her projenin toplam maliyeti, başlama ve bitiş tarihi, önceki yıllar harcama tutan ile cari ve gelecek yıllar tahmini gider toplamının gösterilmesi zorunludur. Bakanlar Kurulu, projeleri revize etmeye ve revize yetkisinin belli bir limite kadar olan kısmını ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığına veya İçişleri Bakanlığına devretmeye yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun 4 üncü maddesinde, "1 inci madde gereğince uygulanacak hizmetlerin yürütülmesi için yurt dışından sağlanacak her çeşit silah sistemi, silah, mühimmat, araç, gereç, malzeme ve hizmetler için öncelikle döviz tahsisi yapılır. Bu silah sistemleri, silah, mühimmat, araç, gereç ve malzemelerin dışalımları her türlü vergi, resim, harç, zam, ardiye ücreti ve fon kesintilerinden müstesnadır." hükmü bulunmaktadır.

Buna göre, Şirketiniz tarafından bahse konu sözleşme kapsamında yapılacak Mayın EYP Dedektörünün vadeli ithalatının 3833 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilmesi durumunda KKDF kesintisine tabi tutulmaması gerekmektedir. Öte yandan, anılan sözleşmeye istinaden tedarik edeceğiniz söz konusu malın 3833 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığı hususunda Milli Savunma Bakanlığından görüş almanız uygun olacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

...  Başkan a. Gelir İdaresi Grup Başkanı