Tarih : 21.06.2018
Yayın Dönemi : Temmuz 2018

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı: 51421814-120[94-2018-55]-E.48752

21.06.2018

Konu: Network marketing (ağ pazarlama) türünde faaliyet gösteren şirketin üyelerinin mal alımlarında uygulanan iskontodan stopaj yapılıp yapılmayacağı hk.

İlgi: 27.04.2018 tarihli ve 98959 sayılı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketinizin network marketing şeklinde tabir edilen sistemi kullanarak satış yaptığı, sisteme üye kaydeden üyelerin kaydettikleri üyelere şirketiniz tarafından yapılan satışlardan kariyerine göre %10 ila %33 arasında prim aldıkları, bu kişilere yapılan ödemeler için gider pusulası düzenlenerek gelir vergisi kesintisi yapıldığı, ayrıca, sisteme üye kaydeden bu kişilerin kendi nam ve hesaplarına mal almaları halinde, iskonto uygulandığı ve bu mal alımları karşılığı fatura düzenlendiği belirtilerek, sisteme üye kaydı yapan bu kişilerin kendi nam ve hesabına mal alışlarında stopaj kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde gerçek kişilerin gelirlerinin gelir vergisine tâbi olduğu, gelirin bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarı olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 94 üncü maddesinde, kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları hükme bağlanmış olup tevkifat yapılacak olan ödemeler bentler halinde sayılmıştır.

Buna göre, şirketinizce üyelerinize fatura düzenlenmek suretiyle yapılan iskontolu mal satışları nedeniyle, 193 sayılı Kanunun 94 ünü maddesi kapsamında yapılan bir ödemeden söz edilemeyeceğinden gelir vergisi kesintisi yapılması söz konusu olmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.