Tarih : 08.05.2018
Yayın Dönemi : Temmuz 2018

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 
Sayı: 64597866-130[30]-E.8059 02.04.2018

Tarih: 08.05.2018

Konu: Fast food gıda sektöründe meydana gelen yiyecek atıkların/firelerin KDVsinin indirimi konusu yapılıp yapılamacağı
 
-Şirketinizin fast food hamburger, pizza, pişirilmiş tavuk ve tavuk ürünleri satışından dolayı hizmet sektöründe faaliyet gösterdiği,
 
-Şirketiniz restoranlarında hamburger etleri, ekmekleri, tüketime hazır ve paketlenmiş hamburgerler, pizza ve malzemeleri, kızartılmış veya ızgarada pişirilmiş tavuk ürünleri, patates kızartması, soğan halkası, hamburgerde kullanılan salata malzemeleri, soslar ve makarna hazırlanması sırasında işin doğal akışı içerisinde yiyecek atıkları/fireler meydana geldiği,
 
-İşletmenizde bulunan ..., ..., ..., ... ve ... markalarında kalite ve hijyen standartlarınız gereği; hamburger, pizza, et ve tavuk döner, pişirilmiş tavuk ve tavuk ürünlerinin hazırlanmasından sonra tüketim süresi içinde müşteriye sunumunun yapılması gerektiği, müşterinin fikir değiştirmesi, siparişi beğenmemesi, siparişin süre geçtikten sonra hazır hale getirilmesi vs. gibi nedenlerle hazırlanan ürünler süresi içinde satışa sunulamadığından yiyecek atıklarının oluştuğu,
 
-Söz konusu yiyecek atıkları/fireler Toplu Tüketim Yerleri için Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu kapsamında işleme tabi tutularak, günlük olarak restoran bazında çöpe atıldığı
 
belirtilmiş olup, restoran bazında hizmet firesi olarak ortaya çıkan söz konusu yiyecek atıklarının katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
 
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/C-2.4) bölümünde, "2.4. Kullanım Süresi Geçen veya Kullanılamayacak Hale Gelen Mallara İlişkin Yüklenilen KDV'nin İndirimi
 
Mükelleflerin faaliyetlerine ilişkin olarak stoklarında mevcut olan ancak kullanım süresi geçen veya bir başka nedenle kullanılamayacak durumda olan malların iktisabı dolayısıyla yüklenilen KDV'nin, 3065 sayılı Kanunun (30/c) maddesi hükmü uyarınca indirim konusu yapılması mümkün değildir.
 
Söz konusu malların ilgili mevzuat uyarınca teşkil edilen resmi komisyonlar veya Takdir Komisyonu huzurunda imha edilmesi durumunda da bu mallara ilişkin yüklenilen KDV indirilemez.
 
Bu çerçevede, zayi olan mallara ait yüklenilen ve daha önce indirim konusu yapılan KDV'nin, imha tarihini kapsayan vergilendirme dönemine ait 1 No.lu KDV Beyannamesinin "İlave Edilecek KDV" satırına dahil edilmek suretiyle indirim hesaplarından çıkarılması gerekmektedir." ifadesi yer almaktadır.
 
60 No.lu KDV Sirkülerinin (8.1.3) bölümünde ise,
 
"8.1.3. Zayi Olan Mallara Ait KDV
 
KDV sisteminde alış belgelerinde gösterilen verginin indirilmesi, bu malların satışı sırasında mala eklenen değerin vergilendirileceği düşüncesine dayanmaktadır. 1 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde, zayi olan mallar için satış ve dolayısıyla yaratılan bir katma değer olmayacağından, bu mallara ilişkin alış vesikalarında gösterilen verginin indirilmesinin, zayi olan mallar üzerindeki vergi yükünü tamamen ortadan kaldıracağı; bu nedenle, Kanunun 30/c maddesi uyarınca zayi olan malların alış vesikalarında gösterilen KDV nin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV'den indirilemeyeceği belirtilmiştir.
 
Öte yandan aynı bentte, deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilan ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olan mallar nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine olanak tanınmaktadır.
 
Örneğin; sel felaketi nedeniyle bir şirketin deposunda yer alan malların zayi olması veya Maliye Bakanlığınca yangın sebebiyle mücbir sebep ilan edilen yerde olması koşuluyla, yangın nedeniyle malların kullanılamaz duruma gelmesi halinde bu mallara ilişkin yüklenilen vergiler indirim konusu yapılabilecektir.
 
Buna karşılık Maliye Bakanlığınca yangın sebebiyle mücbir sebep ilan edilmediği sürece, yangın sonucu zayi olan mal nedeniyle yüklenilen KDV'nin indirim konusu yapılması mümkün değildir. Örneğin, ithal edilen malların depolandığı antrepolarda çıkan yangın sonrasında Maliye Bakanlığınca mücbir sebep ilan edilmediği takdirde, zayi olan malların ithalinde ödenen KDV'nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.
 
.....
 
8.1.3.3 Fire sonucu Meydana Gelen Kayıplar
 
Fire, bir malın imalat sürecinde veya tüketiciye arzına kadar kendi doğal akışı içinde uğradığı fiziksel kayıp olarak tanımlandığından, imalat sırasında veya sonrasında meydana gelen firelerin zayi olan mal kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda, daha önce indirim konusu yapılan KDV'nin de düzeltilmesine gerek yoktur. Ancak, yasal düzenleme veya ilgili mesleki kuruluşlar tarafından belirlenen fire miktarını aşan kayıplara ilişkin giderlerin, Gelir veya Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indiriminin kabul edilmemesi halinde, bu giderler dolayısıyla yüklenilen KDV'nin de indirim konusu yapılması mümkün değildir.
 
Örneğin;
 
- Akaryakıtın depolanması sırasında ortaya çıkan ve ilgili kuruluşlar tarafından belirlenen oranlar dahilindeki kayıplar,
 
- Balık çiftliklerinde balık üretimi esnasında pazarlama aşamasına ulaşıncaya kadar geçen süreçte, balık üretim ve besleme firesi olarak oluşan balık ölümleri,
 
- Tavuk çiftliklerinde, üretimin doğal sonucu olarak ortaya çıkan kayıplar,
 
- Hazır giyim eşyası dikiminde veya ayakkabı yapımında üretim sürecindeki kesme, biçme, dikme gibi işlemlerin doğal sonucu olarak ortaya çıkan kayıplar
 
fire olarak değerlendirilmekte olup, bunlara ilişkin olarak yüklenilen KDV indirim konusu yapılabilecektir." açıklaması yer almaktadır.
 
Buna göre; restoranlarınızda pizza, hamburger vb. imalat sürecinde veya bu ürünlerin tüketiciye arzına kadar kendi doğal akışı içindeki fiziksel kayıplar fire kapsamında olup, bu kapsamdaki fire miktarlarına (yasal düzenleme veya ilgili mesleki kuruluşlar tarafından belirlenen fire miktarını aşmamak kaydıyla) ilişkin olarak yüklenilen KDV'nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.
 
Diğer taraftan, yasal düzenleme veya ilgili mesleki kuruluşlar tarafından belirlenen fire miktarını aşan kayıplar zayi olan mal kapsamında değerlendirilecek ve bu mallar nedeniyle yüklenilen KDV indirim konusu yapılamayacağından, KDV beyannamesinin "İlave edilecek KDV" satırına yazılmak suretiyle düzeltilecektir.
 
Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.