Tarih : 27.09.2018
Yayın Dönemi : Ekim 2018

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı: 62030549-125[10-ğ-2017/165]-863486
 
Tarih: 27.09.2018

Konu: Türkiye'den yurt dışı mukimi hastalara verilen sağlık hizmetine ilişkin kazançların kayıtlarda izlenmesi.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Şirketinizin Türkiye'de yerleşik olmayan kişilere tüp bebek tedavisi için sağlık hizmeti verdiği ve Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi hükmünden faydalandığı, Şirketinizin gider ve maliyet unsurlarını ayrı hesaplarda takip etmediği, müşterek genel giderlerinizin bu faaliyetler ile ilgili olarak cari yılda oluşan hasılatın toplam hasılata oranı esas alınarak dağıtıldığı fakat söz konusu gider ve maliyetlerin fiilen tespit edilmesinin mümkün olabileceğini, indirim kapsamına giren sağlık hizmetleri ile bu kapsama girmeyen sağlık hizmetlerinin gider ve maliyet unsurlarının ayrıştırılarak ayrı hesaplarda takip edilmesini amaçladığınızı, gider ve maliyet kalemleriniz içerisinde; Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere verdiğiniz sağlık hizmetlerine ilişkin laboratuvar analiz, malzeme v.b. bazı giderleri doğrudan tespit edebildiğinizi, ancak bunların haricinde kalan kalemlerin, indirim kapsamında olmayan hizmetleriniz ile ortak gider ve maliyetlerden oluştuğu belirterek, sadece doğrudan indirim kapsamındaki hastalarınıza yönelik olduğu tespit edilen harcamaların dikkate alınmasının, doğrudan bu hastalarla ilgili olmayan harcamalarınızın dikkate alınmamasının mümkün olup olmadığı, ortak harcamaların ayrıştırılmasının zorunlu olduğu durumda, indirim kapsamına giren hasta adedinin toplam aylık hizmet verilen hasta adedine bölünmesi suretiyle bulunacak olan oranın ortak harcamalar ile çarpılması suretiyle bulunacak tutarların gider ve maliyet hesaplarında ayrı bölümlere kaydedilmesinin ve indirim hesaplamasında bu şekilde dikkate alınmasının mümkün olup olmadığı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Diğer indirimler" başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından yapılabilecek indirimlere yer verilmiş olup anılan maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde de;

"Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'si.

Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır.

..."

hükmü bulunmaktadır.

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin;

- "10.5.3.2. Kazançların kayıtlarda izlenmesi" başlıklı bölümünde de,

"Mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi, ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim, eğitim ve sağlık hizmetleri ile ilgili olarak indirim kapsamında kabul edilen faaliyetlerden elde edilen kazancın, kurumlar vergisi matrahının tespiti açısından, hasılat, maliyet ve gider unsurlarının; ayrı ayrı izlenmesi, diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi ve kayıtların da bu ayrımı sağlayacak şekilde tutulması gerekmektedir.

İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetler ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde, indirim uygulanacak kazanca ilişkin hasılat, gider ve maliyet unsurlarının ayrı olarak tespit edilmesi esastır.

Gider ve maliyet unsurlarının ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespitinin mümkün olmadığı hallerde ise müşterek genel giderler, bu faaliyetler ile ilgili olarak cari yılda oluşan hasılatın toplam hasılata oranı esas alınarak dağıtılacaktır.

İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetler ile bu kapsamda değerlendirilmeyen faaliyetlerde müştereken kullanılan tesisat, makine ve ulaştırma vasıtalarının amortismanlarının ise bunların her bir işte kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtımının yapılması gerekmektedir.

Hangi işte ne kadar süreyle kullanıldığı tespit edilemeyen sabit kıymetlere ilişkin amortismanlar ise, müşterek genel giderlerle birlikte dağıtıma tabi tutulacaktır."

açıklamaları yer almaktadır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, indirim kapsamında kabul edilen faaliyetleriniz ile bu kapsama girmeyen işlerinizin birlikte yapılması halinde, indirim uygulanacak kazanca ilişkin hasılat, gider ve maliyet unsurlarının ayrı olarak tespit edilmesi esas olmakla birlikte, söz konusu unsurların ayrı olarak tespitinin mümkün olmadığı durumlarda indirim kapsamındaki faaliyetler ile ilgili olarak cari yılda oluşan hasılatın toplam hasılata oranı esas alınarak müşterek genel giderlerin dağıtılması gerekmekte olup bunun haricinde bir dağıtım anahtarı kullanılması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.