Tarih : 30.11.2018
Yayın Dönemi : Aralık 2018

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

Sayı : 39044742-130[Özelge]-E.1083146

Tarih: 30.11.2018

Konu :Yurt dışında mukim firmalara verilen danışmanlık hizmetinde KDV uygulaması

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, esas faaliyet konusu danışmanlık olan Şirketiniz tarafından yurt dışında yerleşik firmalara sektör analizi yapmak, tesislerin işletilmesi için gerekli yan hizmetleri sağlamak, kongre, konferans ve seminerler düzenlemek, sponsorluk anlaşmalarına aracılık gibi konularda proje hazırlamak suretiyle danışmanlık hizmeti verildiği, söz konusu projelerin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç hasıl olduğunda ilgili ülkelere gidildiği ya da telefon, internet vb. iletişim araçlarıyla hizmet verildiği belirtilerek yurt dışında yerleşik firmalara verilen söz konusu hizmetlerin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun,

1/1 inci maddesine göre, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi bulunduğu,

4/1 inci maddesinde; hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

6/b maddesinde, KDV ye tabi hizmetler bakımından işlemlerin Türkiye'de yapılmasının, hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını ifade ettiği,

11/1-a maddesinde, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV'den istisna olduğu,

12/2 nci maddesinde ise; yurt dışındaki müşteri tabirinin, ikametgâhı, işyeri, kanunî ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini ifade ettiği ve bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için;

-Hizmetler yurtdışındaki bir müşteri için yapılmış olması,

-Hizmetten yurtdışında faydalanılması gerektiği,

hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin "II/A-2.1.İstisnanın Kapsamı" bölümünde;

"3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi kapsamında bir hizmetin KDV'den istisna olabilmesi için, aynı Kanunun (12/2) nci maddesine göre;

- Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılması,

- Hizmetten yurtdışında faydalanılması gerekir.

Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapıldığı, yurtdışındaki müşteri adına düzenlenen fatura ve benzeri belge ile tevsik edilir.

Hizmetten yurtdışında faydalanılmasından kasıt, Türkiye'de yurtdışındaki müşteri için yapılan hizmetin, müşterinin yurtdışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olması; Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgisi bulunmamasıdır.

..."

ifadelerine yer verilmiştir.

Buna göre, Şirketiniz tarafından yurt dışında mukim firmalara proje hazırlanmak suretiyle, telefon, internet vb. iletişim araçları vasıtasıyla Türkiye'de verilen danışmanlık hizmetlerinin, yurt dışındaki yerleşik firmaların Türkiye dışında gerçekleştireceği teslim ve hizmetleri için faydalanacağı mahiyette olması halinde hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Ancak, söz konusu danışmanlık hizmetlerinin, Şirket personelinin ilgili ülkelere gönderilmesi yoluyla ifa edilmesi ve bu danışmanlık hizmetlerinin yurt dışında yerleşik firmaların Türkiye'de yürüteceği faaliyetlerine yönelik olmaması durumunda bahse konu danışmanlık hizmeti KDV'nin konusuna girmemektedir. KDV'nin konusuna girmeyen söz konusu danışmanlık hizmetinin, hizmet ihracatı kapsamında değerlendirilmesi de mümkün bulunmamaktadır.

Ayrıca, Türkiye'de eğitim, seminer, konferans vb. hizmetlerin ifa edilmesi halinde söz konusu hizmetlerin KDV'ye tabi tutulması gerektiği tabiidir.


Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.