Tarih : 15.11.2018
Yayın Dönemi : Aralık 2018

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

Sayı : 39044742-130[Özelge]-E.1024483

Tarih: 15.11.2018

Konu :Sanayi sicil belgesi bulunmayan dönemlerde tecil/terkin uygulaması

İlgi :

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, kadın ayakkabı imalatı ile iştigal ettiğiniz, 08/12/2015 tarihinde kapasite raporu, 12/09/2017 tarihinde ise sanayi sicil belgesi aldığınız, Mayıs/2016 vergilendirme döneminden itibaren çeşitli dönemlerde ihraç kayıtlı teslimler yaptığınız belirtilerek, sanayi sicil belgesinin bulunmadığı dönemlerde iade-tecil/terkin uygulamasından yararlanılıp yararlanılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 11/1-c maddesinde, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisinin, ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı, söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen verginin terkin olunacağı hüküm altına alınmıştır.

Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II-A/8-3) bölümünde; tecil-terkin uygulamasından yararlanabilecek imalatçılarda aranan şartlar belirlenmiş olup, imalatçının sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesine haiz olması, ilgili meslek teşekkülüne kayıtlı olması, sanayi sicil belgesinde yer alan üretim konusunda gerekli araç parkına sahip olunması gerektiği, imalatçı kapsamına girmeyen mükelleflerin tecil-terkin uygulamasından yararlanamayacakları ancak, diğer şartları taşımakla beraber, sadece sanayi sicil belgesine sahip olmayan mükelleflerden, ilgili kuruma başvuran ve bu kurumdan söz konusu belgenin verileceğine ilişkin olumlu görüş alanların da, sanayi sicil belgesi verilmesi beklenilmeden tecil-terkin uygulamasından yararlanabilecekleri, ilgili Kurumdan olumlu görüş alan mükelleflerin, olumlu görüş yazısının verildiği tarihten önceki dönemlerde (ilgili kuruma başvuru tarihinden sonraki) diğer tüm şartları taşıdığının ilgili vergi dairesince tespit edilmesi kaydıyla, olumlu görüş yazısının verildiği tarihten önceki söz konusu teslimlerinde de tecil-terkin uygulamasından yararlandırılmalarının mümkün olduğu açıklanmıştır.

Bu itibarla, KDV Genel Uygulama Tebliği yürürlüğe girdikten sonra sanayi sicil belgesine sahip olmaksızın Mayıs/2016 vergilendirme döneminden itibaren çeşitli dönemlerde gerçekleştirilen ihraç kayıtlı satışlara ilişkin olarak Tebliğde sayılan diğer şartları taşımakla beraber, 12/09/2017 tarihli sanayi sicil belgesine istinaden, söz konusu belgeyi almak için ilgili kuruma başvuru tarihinden itibaren tecil-terkin uygulamasından faydalanılması mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, sanayi sicil belgesi almak için ilgili kuruma başvuru tarihi öncesi gerçekleştirilen teslimlerde tecil-terkin uygulamasından faydalanılması mümkün bulunmamaktadır.


Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.