Tarih : 18.04.2017
Yayın Dönemi : Aralık 2018

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı: 84974990-130[KDV.5/I.9.2016.45]-121462

Tarih: 18.04.2017

Konu: Mücbir Sebep Halinde KDV Tevkifatı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Merkeziniz ile …. Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefi …. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. arasında yürütülmekte olan "Malzeme Dahil Sağlık Otelciliği Destek Hizmetleri Alım İşi" kapsamında, mücbir sebep kapsamındaki mükelleflerin verdiği hizmetler için KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hüküm altına alınmıştır.

 KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1) bölümünde; kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2) bölümünde; kısmi tevkifat kapsamındaki hizmetler, (I/C-2.1.3.3) bölümünde ise kısmi tevkifat kapsamındaki teslimler sayılmıştır.

 Öte yandan, 21/05/2016 tarih ve 29718 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6 Seri Nolu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 2 nci maddesi ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin "(I/C-2.1.3.1) Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar" bölümüne;

 "213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz."

 ifadesi eklenmiştir.

 Buna göre, Merkeziniz mücbir sebepten yararlanan mükellef kapsamında olmayıp, mücbir sebepten yararlanan …. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Merkezinize verilen kısmi tevkifat kapsamındaki hizmetler için Merkezinizce KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

 Bilgi edinilmesini rica ederim. 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

 (**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. 

 (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.