Tarih : 29.03.2017
Yayın Dönemi : Aralık 2018

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı: 39044742-KDV.1-86754

Tarih: 29.03.2017

Konu: Royalti bedelinin vergilendirilmesi.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketiniz tarafından ithal edilen ürünlere ilişkin, söz konusu ürünlerin satış koşulu olarak ithalattan sonra belli olan royalti bedelleri üzerinden gümrük idaresine ödenen KDV için ayrıca sorumlu sıfatıyla KDV beyan edilmesine gerek olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşleri talep edilmektedir.

 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/2 nci maddesinde her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV ye tabi olduğu,

-9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı'nın vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği,

-43 üncü maddesinde; ithalde alınan KDV'nin ilgili gümrük idaresince tarh edileceği,

-46/2 maddesinde, ithalde alınan KDV'nin gümrük vergisi ile birlikte ve aynı zamanda ödeneceği,

-47 nci maddesinde, ithalde alınan KDV'nin gümrük makbuzunda ayrıca gösterileceği,

-48 inci maddesinde, bu Kanuna göre vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek yurda sokulan eşyaların hiç alınmamış veya eksik alınmış Katma Değer Vergileri hakkında Gümrük Kanunundaki esaslara göre işlem yapılacağı, indirim hakkı tanınan işlemlere konu eşyanın serbest dolaşıma girdiği tarihin içinde bulunduğu veya sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak vergi dairesine verilen beyannamelere göre ödenen katma değer vergisinin (sorumlu sıfatıyla ödenenler hariç), ithalde hiç ödenmemesi veya eksik ödenmesi nedeniyle tahsili gereken katma değer vergisinden düşüleceği

 hüküm altına alınmıştır.

 Öte yandan, 28/06/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2 Seri no.lu Gümrük Genel Tebliğinde (Gümrük Kıymeti) konuya ilişkin detaylı açıklamalar yer almaktadır.

 Buna göre, şirketiniz tarafından ithal edilen ürünlere ilişkin satış koşulu olarak ithalattan sonra ödenen royalti bedelleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin Gümrük Kanunundaki esaslar çerçevesinde ilgili gümrük idaresine ödenmesi ve bu ödemenin gümrük makbuzu ile tevsik edilmesi halinde, bağlı olduğunuz vergi dairesine ayrıca sorumlu sıfatıyla KDV beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır.

 Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

 (**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. 

 (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.