Tarih : 02.11.2018
Yayın Dönemi : Aralık 2018

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü)

Sayı: 16700543-130[17-515-251]-63524

Tarih: 02.11.2018

Konu: Üniversite tarafından yapılacak cihaz ithalatında damga ve katma değer vergisi

İlgi: 21.11.2017 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin 9027.80.17.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarasında yer alan laboratuvar cihazının, ….. projesi kapsamında Biriminizce ithal edileceği, projede yürütücü kurumun …..…. Üniversitesi olduğu, söz konusu cihazın, ulusal bir muadilinin olmadığı, sadece eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri için kumaşların ısıl özelliklerini ölçmek amacıyla kullanılacağı belirtilerek; bahis konusu cihaz ithalatının damga vergisi ile katma değer vergisi (KDV)'nden istisna olup olmadığı ve uygulanması gereken vergi oranı hakkında bilgi istenilmektedir.

1 - KDV YÖNÜNDEN:

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/22 nci sırasında sayılan ve GTİP numaraları itibariyle belirtilen bazı tıbbi eşyaların % 8 oranında KDV'ye tabi tutulması öngörülmüştür. Bu sırada 9027.80 tarife pozisyonundaki "Diğer alet ve cihazlar"a da yer verilmiş, ancak parantez içi hükümle bu cihazlardan "Yalnız PCR cihazı, kan sayım, nefelometre vb. analiz ve ölçüm cihazları, biokimya, idrar ve eliza cihazları)" % 8 oranında KDV'ye tabi tutulmuştur.

Buna göre, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/22 nci sırasında yer almadığından, Biriminiz tarafından ithal edilecek olan TGTC'nin 9027.80.17.00.00 GTİP numarasında yer alan cihazın % 18 oranında KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

2 - DAMGA VERGİSİ YÖNÜNDEN:

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Adı geçen Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I. Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün "A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar" alt başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında, mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin; (9) numaralı fıkrasında, resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmelerin; "II. Kararlar ve mazbatalar" başlıklı bölümünün 2 nci fıkrasında, ihale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının; "IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 56 ncı maddesinin (c) fıkrasında, "Yükseköğretim üst kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı kuruluşlar ve birimler tarafından eğitim, öğretim ve araştırma amacı ile yurt içinde bulunmamak veya üretimi yapılmamak kaydı ile ithal edilen makina, alet, cihaz, ecza, malzeme ve yayınlar ile bağış yoluyla yurtdışından gelen aynı cins malzemeler, gümrük vergisi ile buna bağlı vergi, resim ve harçlar dahil olmak üzere her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır." hükmü yer almaktadır.

Anılan hüküm çerçevesinde, eğitim, öğretim ve araştırma amacıyla, yurt içinde bulunmamak ve üretimi yapılmamak kaydıyla doğrudan ithal edilen makina, alet, cihaz, ecza, malzeme ve yayınlar ile ilgili işlemler sebebiyle yükseköğretim üst kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı kuruluş ve birimlere bu ithalat işlemleri sebebiyle muafiyet tanınmış bulunmaktadır.

Buna göre, Biriminiz tarafından ithal edilen cihazın;

- Yurt içinde bulunmaması veya üretiminin yapılmaması,

- Eğitim, öğretim amacıyla getirildiğinin kabulü,

- İthalatının doğrudan Üniversite tarafından yapılması

kaydıyla, ithalat işlemleri sebebiyle düzenlenecek kağıtların (ihale kararı, sözleşme ve yurtdışındaki firma tarafından gönderilen faturaların bedellerinin ödenmesi sırasında düzenlenen kağıtlar) damga vergisinden istisna tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

 

(**)    İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.