Tarih : 11.01.2017
Yayın Dönemi : Aralık 2018

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: 37009108-130[29.Md/2015-1114]-2736

Tarih: 11.01.2017

Konu: DİİB Kapsamında İkincil İşlem Görmüş Ürün İçin Ödenen KDV'nin İndirimli Orana Tabi İşlemlerde Yüklenim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı Hak.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin dahilde işleme izin belgesi (DİİB) kapsamında buğday ithal ettiği, söz konusu buğdaydan un üretimi esnasında ortaya çıkan ikincil işlem görmüş ürünün (kepek) serbest dolaşıma girmesi için düzenlenen ithalat beyannamesinin gümrük vergisi ve KDV ödendikten sonra kapandığını, ödediğiniz KDV'nin indirim konusu yapıldığını belirterek indirim konusu yapılan bu KDV'nin indirimli orana tabi işlemlerin iadesinde yüklenim konusu yapılıp yapılmayacağı konusunda bilgi verilmesi istenilmektedir. 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden bu kanunda aksine hüküm olmadıkça kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini ve ithal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen katma değer vergisini vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde indirilebileceği hüküm altına alınmış, maddede indirimli orana tabi teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen ve işlemin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerden tutarı ilgili yıl için Bakanlar Kurulunca belirlenen sınırı aşan kısmının yılı içerisinde mahsuben, izleyen yıl içerisinde talep edilmesi kaydıyla nakden veya mahsuben iadesine imkan tanınmıştır. 

Aynı Kanunun 34/1 inci maddesinde de yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait katma değer vergisinin alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, Şirketiniz tarafından DİİB kapsamında ithal edilen buğdaydan yapılan un üretimi esnasında ortaya çıkan  ikincil işlem görmüş kepek için ithalat beyannamesi ile gümrük idaresine ödenen ve gümrük makbuzu üzerinde ayrıca gösterilen KDV'nin, kanuni defterlere kaydedilmek ve vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılı aşılmamak kaydıyla indirim konusu yapılabileceği tabiidir.

Bu çerçevede, söz konusu ürünün firmanızca gerçekleştirilen indirimli orana tabi teslimlerin bünyesinde yer alması ve bu ürün için ödenen ve yukarıdaki şekilde indirim hesaplarına alınan KDV'nin; indirim yoluyla telafi edilememesi halinde KDV Genel Uygulama Tebliğinde yer alan açıklamalar çerçevesinde indirimli orana tabi işlemlerle ilgili iade hesabına dahil edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.