Tarih : 27.11.2018
Yayın Dönemi : Aralık 2018

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Gurup Müdürlüğü

Sayı : 90792880-155[2672]-E.461065 

Tarih: 27/11/2018

Konu : Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan İşlerde Damga Vergisi Uygulaması

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından ihale edilen ve şirketiniz uhdesinde kalan … ihale kayıt numaralı "…" işine ait ihale kararı, sözleşme ve hakediş ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtların 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 29 uncu maddesi ile Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tabloya eklenen (43) numaralı fıkra kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda görüş istenildiği anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün 6728 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile eklenen A/9 fıkrasında, resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmelerin ; "II.Kararlar ve mazbatalar" başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde, ihale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının; "IV.Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların nispi damga vergisine tabi olacağı hükme bağlanmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün 9/8/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla eklenen (43) numaralı fıkrasında, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen kâğıtlar, münhasıran yatırım döneminde belge kapsamındaki yatırıma yönelik gayri maddi hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin düzenlenen kâğıtlar, belge kapsamında sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşasına yönelik düzenlenen sözleşmeler, taahhütnameler, teminatlar ve bu mahiyetteki kâğıtlar ile söz konusu yatırımlara yönelik danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlenen kâğıtların damga vergisinden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz eklerinden; Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından genel kamu hizmetlerine yönelik olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı adına … tarih ve … belge numaralı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendiği, söz konusu belgede sabit yatırım tutarının yerli makine-teçhizat yatırımı olarak … TL'lik yerli yatırım tutarı belirlendiği, belge eki "Yerli Makine ve Teçhizat Listesi"nde toplam makine teçhizat bedelinin … TL olduğu anlaşılmış, damga vergisi istisnası uygulaması ile ilgili olarak Yatırım Teşvik Belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının mı yoksa en son tasdikli yerli makine ve teçhizat listesinde kayıtlı tutarın mı esas alınması hususunda Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışma neticesinde alınan … tarih ve … sayılı yazıda; Yatırım Teşvik Belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının, belgenin düzenlenmesi aşamasındaki öngörüleri ifade ettiği, yatırımın ilerleyen aşamalarında makina ve teçhizat listelerinde yapılan değişiklikler nedeniyle Yatırım Teşvik Belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının revize edilmesi gibi bir zorunluluk bulunmadığı, bu nedenle makina ve teçhizat listelerindeki tutar ile Yatırım Teşvik Belgesindeki kayıtlı tutar arasında farklılıkların olabildiği belirtilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ile şirketiniz arasında düzenlenen ... tarihli "… İşi"ne ait sözleşme konusu malların, belediyenin sahip olduğu Yatırım Teşvik Belgesi eki belge vermeye yetkili makamca onaylı makine ve teçhizat listesinde yer alması kaydıyla, bu mallar için listede belirtilen tutarla sınırlı olmak üzere yazınız eki sözleşmeye ilişkin ihale kararı, sözleşme ile mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler nedeniyle düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası uygulanması mümkün bulunmakta olup söz konusu kağıtlarda bu tutarı aşan kısımların vergilendirileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.