Tarih : 20.11.2018
Yayın Dönemi : Aralık 2018

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü

Sayı: 11395140-105[VUK1-21627]-E.1039659

Tarih: 20.11.2018

Konu: İnternet Üzerinden Satışı Yapılan Ürünlerin, Lojistik Firması Tarafından Satıcı Adına Alıcıya Teslim Edilmesi Durumunda Belge Düzeni.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun tetkikinden; şirketinizin oluşturduğu … Lojistik Programı çerçevesinde, "…" internet sitesi üzerinden satış yapan üçüncü parti satıcılara şirketinize ait lojistik merkezinde ürünlerini depolamak ve satış gerçekleştiğinde müşteriye teslim etmek üzere hizmet verileceği, bu programın kullanılmasının özellikle küçük ve orta ölçekteki satıcılar için zaman, para ve kaynak kullanımı açısından avantaj sağladığı, müşteri tarafından söz konusu internet sitesi üzerinden … Lojistik Programını seçen üçüncü parti satıcıdan sipariş verildiğinde şirketinizce sipariş verilen ürünün satıcı yerine depolamak ve paketlemek suretiyle doğrudan ilgili müşteriye gönderildiği, ürünün mülkiyetinin şirketinizde olmadığı, faturanın ise doğrudan satıcı tarafından müşteri adına düzenlendiği, müşterinin internet üzerinden sipariş vermesini takiben ürünü müşteriye göndermeden önce satıcının kağıt sevk irsaliyesini lojistik merkezine göndermesinin beklenilmesi nedeniyle işleyişin geciktiği ve bu durumun müşteri deneyimine zarar verdiği belirtilerek, … Lojistik Programı çerçevesinde hizmet verdiğiniz üçüncü parti satıcıların "…" internet sitesi üzerinden gerçekleştireceği satışlara konu malların alıcıya sevkinde 173 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında şirketinizce, şirketiniz adına basımı yapılan sevk irsaliyesi ile işlem yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

- 227 nci maddesinde; "Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir…",

- 230 uncu maddesinde; "Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur:

...

5. Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.)

Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.

Şu kadar ki, nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmaz.",

- 231 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde; "Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır."

hükümleri yer almaktadır.

Bunun yanı sıra, 173 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "C- Belge Düzenine İlişkin Olarak Uygulamada Ortaya Çıkan Tereddüt Konusu Hususlarla İlgili Açıklamalar ve Yeni Düzenlemeler" başlıklı bölümünün (d) bendinde, "Bazı mükelleflerin başka mükelleflere teslim edilmek üzere üçüncü şahıslara talimat vererek mal sevkettirmesi durumunda sevk irsaliyesi aşağıdaki örnekte açıklandığı şekilde düzenlenecektir.

Örnek: Toptancı (A) müşterisi olan perakendeci (C) ye teslim edilmek üzere imalatçı (B) ye talimat vererek kendi adına mal sevkiyatı yapılmasını istemektedir. Bu örnekte (C) ye karşı esas satıcı (A) dır. (B) ise (A) ya karşı satıcı durumundadır. Ancak, malı (A) yerine (C) ye teslim etmektedir.

Buna göre, 167 sıra sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 6/a maddesinde açıklandığı gibi, malın alıcı (C) ye teslim edilmek üzere (B) tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde (B), bir nüshası kendinde kalacak ve diğer nüshası (C) ye gönderilecek şekilde sevk irsaliyesi düzenleyecek ayrıca kendinde kalan nüshasının bir (örneğini) fotokopisini de (A) ya gönderecektir. Sevk irsaliyesinin müşteriler bölümüne ise "(A) adına (C) ye teslim edilmek üzere" ibaresini yazacaktır."

Daha sonra, (B) tarafından (A) ya ve (A) tarafından da (C) ye düzenlenecek satış faturalarına, (B) tarafından düzenlenmiş sevk irsaliyesinin tarih ve numarası yazılmak suretiyle, mal alım satımına ilişkin belgeler düzenlenmiş olacaktır..." açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu bağlamda, sevk irsaliyesi ticari mal hareketinin izlenmesi için düzenlenen bir belge olup, esas itibariyle bu belgenin malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı durumda satıcı, alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde ise alıcı tarafından düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması gerekmektedir. Ancak, mezkûr Tebliğde yer alan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, alım satıma taraf olanlar tarafından, üçüncü şahıslara talimat vermek suretiyle malın sevkettirildiği durumlarda, alım satıma taraf olanlar yerine malın taşıma sorumluluğunu üstlenen üçüncü şahıslar tarafından sevk irsaliyesi düzenlenebilmesine imkan sağlanmıştır.

Buna göre, "…" internet sitesi üzerinden satış yapan üçüncü parti satıcılara … Lojistik Programınız çerçevesinde verilen, ürünlerini şirketinize ait lojistik merkezinde depolama ve satış gerçekleştiğinde müşteriye teslim etme hizmetine konu ürünlerin satışını müteakiben, satışı yapan mükelleflerin talimatı/talebi üzerine lojistik merkezinizden alıcılara sevkinde, söz konusu satış ve sevk işleminde doğrudan fonksiyon üstlendiğiniz dikkate alındığında, mezkûr Tebliğ kapsamında, şirketinizce kendi sevk irsaliyenizin düzenlenmesi/kullanılması mümkün bulunmaktadır. Bu durumda, sevk irsaliyesinde, ürünlerin kimin adına ve kime teslim edilmek üzere sevk edildiğini belirtir bir ibareye ("… adına  ...'ye teslim edilmek üzere düzenlenmiştir.") yer verilmesi ve söz konusu sevk irsaliyesinin şirketinizde kalan nüshasının bir (örneğinin) fotokopisinin adına mal sevkiyatı yapılan mükellefe gönderilmesi gerektiği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.