Tarih : 22.10.2018
Yayın Dönemi : Aralık 2018

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı: 11395140-105[VUK-1-20383]-936654

Tarih: 22.10.2018

Konu: Finansal kiralama sözleşmesinin devri sonrası ilk leasing sözleşmesinin muhasebeleştirilmesi sırasında oluşan alacak bakiyesinin vazgeçilen alacak olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, 14/8/2007 tarihinde … Anonim Ortaklığı ile imzaladığınız finansal kiralama sözleşmesi ile "… Tipi Uçak" kiraladığınız, 14/4/2016 tarihinde ise finansal kiralama kiracı değişikliği sözleşmesi ile söz konusu sözleşmeden doğan kullanılmamış hak ve ödenmemiş yükümlülükleri ile birlikte … Anonim Şirketine devredildiği, devir işleminin muhasebeleştirilmesine ilişkin olarak 265- Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve 268- Birikmiş Amortisman hesaplarının kapatıldığı, ancak ilk leasing sözleşmesinin muhasebeleştirilmesi sırasında oluşan ve henüz ödenmemiş … Anonim Ortaklığı cari hesabında toplam … TL tutarında alacak bakiyesi kaldığından bahisle söz konusu bakiyenin vazgeçilen alacak olarak değerlendirilmesinin mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 290 ıncı maddesinde, "1. Finansal kiralama işlemlerinde, finansal kiralamaya konu olan iktisadî kıymet ile sözleşmeden doğan hak, borç ve alacakların değerlemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

Kiracı tarafından finansal kiralama işlemine konu iktisadî kıymeti kullanma hakkı ve sözleşmeden doğan borç, kiralama konusu iktisadî kıymetin rayiç bedeli veya sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı ile değerlenir.

2. Kiracı tarafından aktifleştirilen finansal kiralamaya konu iktisadî kıymeti kullanma hakkı, bu Kanunun mükerrer 298 inci maddesi ve üçüncü kitabının üçüncü kısmının birinci bölümünde kiralama konusu iktisadî kıymet için belirlenmiş esaslar çerçevesinde yeniden değerlemeye ve amortismana tâbi tutulur.

Kiracı tarafından finansal kiralama sözleşmesine göre yapılan kira ödemeleri, borç anapara ödemesi ve faiz gideri olarak ayrıştırılır. Ayrıştırma işlemi, her bir dönem sonunda kalan borç tutarına sabit bir dönemsel faiz oranı uygulanmasını sağlayacak şekilde yapılır…" hükümleri yer almakta olup,  söz konusu maddenin uygulama usul ve esaslarına ilişkin açıklamalar 334 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişik 319 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılmıştır.

Diğer taraftan söz konusu Kanunun 324 üncü maddesinde konkordato veya sulh yoluyla alınmasından vazgeçilen alacakların, borçlunun defterlerinde özel bir karşılık hesabına alınacağı, bu hesabın muhteviyatının alacaktan vazgeçildiği yılın sonundan başlayarak üç yıl içinde zararla itfa edilmediği takdirde kar hesabına naklolunacağı hükme bağlanmıştır.

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 26 ncı maddesinde ise kiracının, kiracılık sıfatını veya sözleşmeden doğan hak veya yükümlülüklerini, kiralayandan yazılı izin almak kaydıyla devredebileceği, bu devir nedeniyle finansal kiralama sözleşmesinde yapılan kiracı değişikliğinin, ilgisine göre söz konusu Kanunun 21 inci veya 22 nci maddeleri çerçevesinde tescil edileceği veya şerh olunacağı  belirlenmiştir.

Bu itibarla kiracı olarak taraf olduğunuz finansal kiralama sözleşmesine ait bu sıfatınızın devir edilmesi ile bir yandan kiralamaya konu kıymeti kullanma hakkı son bulacağından, bir yandan da söz konusu sözleşme çerçevesinde kalan borçlar sona ereceğinden, şirketinizce anılan sözleşme çerçevesinde 213 sayılı Kanun kapsamında değerlemeye tabi tutulan kıymet, birikmiş amortisman ve borçlara ait hesap bakiyelerinin karşılıklı olarak kapatılması ve farkın gelir/gider hesaplarına intikal ettirilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan finansal kiralama sözleşmesinin muhasebeleştirilmesi sırasında oluşan ve … Anonim Ortaklığı  cari hesabında henüz ödenmemiş toplam … TL tutarındaki alacak bakiyesinin vazgeçilen alacak olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.