Tarih : 01.12.2017
Yayın Dönemi : Aralık 2018

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı: 39044742-KDV.11-514342
 
Tarih: 01.12.2017

Konu: DİİB sahibi mükelleflerin ihraç kaydıyla tesliminde iade edilecek KDV

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eki dilekçede; Şirketinizce dahilde işleme izin belgesi (DİİB) kapsamında yurt dışından oyuncak ithal edildiği ve ithal edilen bu oyuncaklar kullanılmak suretiyle üretilen malların KDV Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında ihraç kayıtlı teslim edildiği, bu çerçevede DİİB kapsamında 50.000 USD karşılığında ithal edilen üretim girdisine 40.000 USD de yurtiçi KDV'li harcama yapılarak 90.000 USD'ye imal edilen emtianın 100.000 USD'ye ihraç kayıtlı teslim edildiği, ancak gümrük idaresince malın rayiç veya istatistiki kıymetinin 110.000 USD olduğu belirtildiğinden gümrük beyannamesinde KDV matrahının 110.000 USD olarak dikkate alındığı, bu durumda KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-9.1) bölümünde belirtilen KDV ödemeksizin temin edilen mallar nedeniyle ödenmeyen KDV'nin hesabında yasal defter ve kayıtlara giren gerçek maliyetin mi (50.000 USD) yoksa ithalat beyannamesinde yer alan tutarın mı (110.000 USD) dikkate alınması gerektiği hususunda tereddüt hasıl olduğu, gümrük idaresi tarafından belirlenen tutarın (110.000 USD) dikkate alınması durumunda, 100.000 USD + KDV'ye satılan ihraç kayıtlı teslim nedeniyle KDV iadesi alınamayacağı gibi KDV'li alım olan 40.000 USD'nin de iadesinin alınamayarak ilgili dönem KDV beyannamesinde sonraki döneme devreden KDV tutarının arttırılmış olacağı belirtilerek;

 

            -DİİB kapsamında yurt dışından temin edilen emtianın KDV'sinin hesaplanarak iade tutarından tenzil edilip edilemeyeceği,

 

            -DİİB kapsamında ithalatı yapılan emtianın ihraç kaydıyla teslime konu malın bünyesine giren tutarının hesaplanmasında gerçek maliyetin mi, yoksa gümrük beyannamesi üzerinde gümrük idaresince malın istatistiki veya rayiç bedeli üzerinden hesaplanan KDV matrahının mı dikkate alınacağı,

 

            hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            3065 sayılı KDV Kanununun 11/1-c maddesinde; ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV'nin ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı ve söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen verginin terkin olunacağı hükmüne yer verilmiştir.

 

            Aynı Kanunun 21 inci maddesinin (a) fıkrasında, ithal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedeli dahil (CIF) değerinin, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değerinin; (c) fıkrasında ise gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemelerin ithalde alınan KDV'nin matrahını oluşturduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Öte yandan KDV Genel Uygulama Tebliğinin "IV/A-1.5. DİİB Sahibi Mükellefin İhraç Kaydıyla Tesliminde İade Edilecek KDV" başlıklı bölümünde;

 

            "DİİB kapsamında KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından satın aldığı girdileri kullanarak ürettiği malı 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim eden bir mükellefin iade alacağı KDV tutarı, ihraç kayıtlı teslim bedeli ile DİİB kapsamında aldığı girdilerin bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamaz. Dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine yapılan ihraç kaydıyla teslimlerde bu sınır uygulanmaz."

 

            açıklamalarına yer verilmiştir.

 

            Buna göre, DİİB kapsamında KDV ödemeksizin satın aldığı oyuncakları kullanarak ürettiği malı Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim eden şirketinizin iade alacağı KDV tutarı, ihraç kayıtlı teslim bedeli ile DİİB kapsamında alınan girdilerin bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamayacaktır. Dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine yapılan ihraç kaydıyla teslimlerde ise bu sınır uygulanmayacaktır.

 

            Diğer taraftan konu ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan 15/07/2016 tarih ve 85593407-156.02 sayılı yazıda; 4458 sayılı Gümrük Kanununun 24 üncü maddesinde "İthal eşyasının gümrük kıymeti, eşyanın satış bedelidir. Satış bedeli, Türkiye'ye ihraç amacıyla yapılan satışta 27 ve 28 inci maddelere göre gerekli düzeltmelerin de yapıldığı, fiilen ödenen veya ödenecek fiyattır." şeklinde hükme yer verildiği; İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğlerde ise; "...Gözetim belgesi, Gümrük Kanununun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen kıymet Gümrük Kanununun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez." denildiği, bu nedenle, eşyanın gümrük kıymetinin eşyanın satış bedeli olduğu ifade edilmiştir.

 

            Bu çerçevede, DİİB kapsamında ithalatı yapılan emtia ile ilgili olarak ödenmeyen KDV tutarının belirlenmesinde, söz konusu malın gümrük istatistiki kıymeti yerine yasal defter ve kayıtlara giren gerçek maliyetinin dikkate alınması mümkün olup, bu durumun iade talebine esas teşkil eden YMM raporunda açıklanması gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.