Tarih : 19.04.2017
Yayın Dönemi : Ocak 2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı: 39044742- KDV.21-108886
 
Tarih: 19.04.2017

Konu: Stokta kalan brüt-net kg arasındaki farkın satılan malın maliyetine eklenip eklenemeyeceği hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve ilaveten verilen dilekçenizin incelenmesinden;

-Tedarikçi firmalar vasıtasıyla yurt dışından gümrük antreposuna getirilen külçe çinkoların Şirketiniz tarafından antrepo teslimi olarak satın alınarak millileştirilmesinin (ithalat) yapıldığı,

-Çinko külçelerin bir arada tutulabilmesi için çember (ambalaj) bağı kullanıldığı ve bu ambalaj bağlarının 1 ton çinko külçe için yaklaşık 2-2,5 kg ağırlığında olduğu,

-Tedarikçi firma tarafından çinko külçelerin Şirketinize devri aşamasında yurt dışı satıcının kendisine fatura ettiği ambalaj daralarını da içeren miktar üzerinden brüt-net kg ayrımı yapılmaksızın devir faturası düzenlendiği ve gümrük beyannamesinde hem net kilogram hem de brüt kilogramın aynı rakam olarak görüldüğü,

-Şirketiniz tarafından külçe çinkoların ambalajı açılmadan ve ambalaj (çember) daraları düşülerek net kilogramlar üzerinden yurtiçinde satışının gerçekleştirildiği ve faturasının düzenlendiği,

-Brüt kilogram üzerinden fatura edilen ve gümrük beyannamesi ile ithal edilen, gümrük beyannamesinde de hem net hem de brüt kilogramı aynı olarak gösterilen külçe çinkoların Şirketiniz tarafından gümrük beyannamesinde yazılı olan brüt kilogram üzerinden kayıtlara geçildiği,

-Brüt kilogram üzerinden stoklarınıza giren külçe çinkoları stok çıkışında net kilogram (ambalaj darası düşülerek) olarak fatura ettiğinizde stoklarınızda kaydi olarak külçe çinko stoku görüldüğü, ancak ambalajlı olarak satışı gerçekleştirildiği için böyle bir stoğun mevcut olmadığı

belirtilerek, stoklarınızda kalan brüt-net kilogram arasındaki farkın (ambalaj çemberi giderlerinin) satılan mal maliyeti olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ile çember (ambalaj) darası için ithalde ödenen katma değer vergisi (KDV) konusunda nasıl bir işlem yapılacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden:

3065 sayılı KDV Kanununun;

1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

(29/1-b) maddesinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV'den, ithal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen KDV'yi indirebilecekleri,

29/3 üncü maddesinde, indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği,

34/1 inci maddesinde, yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait KDV'nin, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceği

hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, tedarikçi firmalar tarafından antrepoda Şirketinize teslim edilen ve Şirketiniz tarafından ithal edilen külçe çinkoların, ithalatı sırasında ödenen ve gümrük makbuzunda gösterilen KDV'nin, 3065 sayılı KDV Kanununun 29 uncu ve 34 üncü maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Vergi Usul Kanunu Yönünden:

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

185 inci maddesinde, envanter defterine işe başlama tarihinde ve müteakiben her hesap döneminin sonunda çıkarılan envanterlerin kaydedileceği,

186 ncı maddesinde, envanter çıkarmanın bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde ve müfredatlı olarak tespit etmek olduğu,

262 nci maddesinde, maliyet bedelinin iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamı olduğu,

274 üncü maddesinde, emtianın maliyet bedeliyle değerleneceği

hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, tek düzen muhasebe sisteminin uygulanmasına ilişkin açıklamalar, 26.12.1992 tarih ve 21447 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan I Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve daha sonra bu konuda yayımlanan diğer Tebliğlerde yapılmış bulunmaktadır.

Bu itibarla, brüt ağırlıkları üzerinden ithal edilen külçe çinkoların yurt içinde net ağırlıkları üzerinden satışının gerçekleştirilmesi nedeniyle külçe çinkoları bir arada tutmaya yarayan çemberin (ambalaj) ağırlığı tutarında ortaya çıkan kaydi stok farkının, satılan emtianın maliyet bedeli içerisinde değerlendirilmesi veya dönem sonlarında Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalar çerçevesinde işleme tabi tutulması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.