Tarih : 06.04.2017
Yayın Dönemi : Ocak 2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı: 84974990-130-108792
 
Tarih: 06.04.2017

Konu: Marka ve patent aracılık hizmetlerine ilişkin düzenlenen faturalarda müşteri adına ödenen harcın, matraha dahil edilip edilmeyeceği

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, marka ve patent işlerine ilişkin olarak aracılık hizmeti verdiğiniz, müşterileriniz adına yaptığınız başvurular için … tarafından müracaat ücret bedeline genel oranda (%18) katma değer vergisi uygulanarak, harç bedeline ise KDV uygulamaksızın fatura düzenlendiği belirtilerek, verdiğiniz hizmete ilişkin müşterilerinize düzenleyeceğiniz faturalarda harç tutarı için KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

 

            -1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

 

            - 20/1 inci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu,

 

            - 20/2 nci maddesinde, bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği,

 

            - 24/b maddesinde, ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurların matraha dahil olduğu

 

            hüküm altına alınmıştır.

 

   Bir şirketin müşterisi hesabına yapmış olduğu vergi ve harç ödemelerine ilişkin belgelerin müşterisi adına düzenlenmiş olması halinde, söz konusu harç ve vergilerin KDV hesaplanmaksızın müşteri firmaya yansıtılması mümkündür.

 

   Öte yandan, şirketin müşterisi hesabına yapmış olduğu vergi ve harç ödemelerine ilişkin belgelerin kendi adına düzenlenmiş olması halinde, bu ödemelerin şirket tarafından müşterileri adına  yapılan bir ödeme olarak değil müşteriye sunulan hizmetin oluşturulmasına yönelik ödemeler olarak değerlendirilmesi ve bu ödemelerin müşteriye yansıtılmasında KDV hesaplanması gerekmektedir.

 

   Buna göre, tarafınızca ifa edilen hizmete ilişkin olarak, … Şirketinizce ödenen ücret ve harçlara ilişkin faturaların şirketiniz adına düzenlenmesi halinde, söz konusu ücret ve harçların muhatabı Şirketiniz olmasa dahi,  söz konusu ödemelerin müşteriye yansıtılmasında KDV hesaplanması gerekmektedir.

 

Ancak,  … tarafından söz konusu hizmet bedelleri ile harç bedellerine ilişkin faturanın aracılık hizmeti alan müşterileriniz adına düzenlenmiş olması ve söz konusu ücret ve harçların muhatabının müşteriniz olması halinde, bu ücret ve harçlar Şirketiniz tarafından ödense bile bu bedellerin  yansıtılması KDV'ye tabi olmayacaktır. Ancak, bunun dışında müşterilerinizden alınan hizmet bedellerinin KDV'ye tabi olacağı açıktır.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
a