Tarih : 22.02.2018
Yayın Dönemi : Ocak 2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı: 45404237-130[I-16-167]-38151
 
Tarih: 22.02.2018

Konu: Şirket bünyesinde bulunan üretim işletmesinin kısmi bölünme yoluyla devri sonucunda, şirketin sahip olduğu "HİS Sertifikası"nın işletmeyi devir alan firma tarafından da kullanılıp kullanılamayacağı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ile ... tarihli dilekçeniz ve eklerinin incelenmesinden; Yönetim Kurulunuzun ... tarihinde almış olduğu karar ile "….. Üretim İşletmesi"ni tüm aktif ve pasifi ile birlikte bütün halinde ... e kısmi bölünme ve iştirak yöntemi yoluyla devrine karar verildiği belirtilerek, Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliğinde aranan şartlara haiz olan şirketinizin talebi üzerine şirketiniz adına Başkanlığımızca verilen ... tarihli ve ... No.lu "Hızlandırılmış KDV İade Sistemi Sertifikası"nın, kısmi bölünme işlemi sonucunda şirketiniz bünyesinde bulunan üretim işletmesini devir alacak olan firmanın KDV iade işlemlerinde kullanılıp kullanılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmıştır.

              KDV Genel Uygulama Tebliğinin " IV/C " başlıklı bölümünde;

         "Aşağıdaki şartları taşıyan mükelleflere talep etmeleri ve aşağıda belirtilen belgeleri ibraz etmeleri halinde bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığı (bulunmayan yerlerde Defterdarlık) tarafından "HİS sertifikası"  verilir:

            a) Başvuru tarihinden önceki son beş takvim yılı itibarıyla vergi mükellefiyetinin bulunması,

            b) Başvuru tarihinden önce vergi dairesine verilmiş son yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde yer alan bilânçoya göre en az;

            - Aktif toplamının 200.000.000 TL,

            - Maddi duran varlıkları toplamının 50.000.000 TL,

            - Öz sermaye tutarının 100.000.000 TL,

            - Net satışlarının 250.000.000 TL,

            olması, (bu koşullardan herhangi üç tanesinin sağlanmış olması yeterlidir.)

             c) Başvurudan önceki takvim yılında vergi dairesine vermiş olduğu muhtasar beyannamelere göre aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısının 250 veya daha fazla olması,        

              ç) Başvuru tarihinden önceki son beş takvim yılı içinde;

            - Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle, defter ve belgelerin ibrazından imtina edilmemiş olması,

            - Gelir veya kurumlar vergisi, ÖTV ve KDV uygulamalarından her birine ait beyanname verme ödevinin her bir vergi türü itibarıyla birden fazla aksatılmamış olması (süresinden sonra kendiliğinden verilen beyannameler hariç),

              - Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma fiili nedeniyle özel esaslara tabi tutulmamış veya tutulmuşsa genel esaslara dönülmüş olması,         

             d) Başvuru tarihi itibarıyla;

            - KDV iade taleplerinde özel esaslara tabi olmayı gerektiren bir durumunun bulunmaması

            - Vergi borcunun bulunmaması (vergilerin tecil edilmiş olması bu şartın ihlali sayılmaz), gerekmektedir.

             Bu şartları birlikte taşıyan mükelleflerin bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığına/Defterdarlığa bir dilekçe ile başvurması halinde, başvuru tarihini izleyen 15 gün içinde "HİS Sertifikası" verilir."

            ...

            denilmektedir.

         Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, Şirketinizden kısmi bölünme yolu ile ayrılarak yeni kurulduğu belirtilen ... A.Ş.nin Şirketinize ait HİS sertifikasını kullanması mümkün değildir.

 
            Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.