Tarih : 14.12.2017
Yayın Dönemi : Ocak 2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Kdv Grup Müdürlüğü

Sayı: 39044742-130-559296
 
Tarih: 14.12.2017

Konu: DİİB ve Geçici Kabul Rejimi kapsamında ihraç kayıtlı satın alınan ve üzerine işçilik yapılan hammaddelerde işçiliğin KDV'den istisna olup olmadığı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, dahilde işleme izin belgesi ve geçici kabul rejimi kapsamında yurt içinden ihraç kayıtlı satın alınan ve üzerine işçilik yapılan hammaddelere ilişkin olarak, alınan işçilik hizmetinin katma değer vergisinden istisna olup olmadığı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 11/1-c maddesinde, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV' nin, ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem KDV beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı, söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen verginin terkin olunacağı hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan aynı Kanunun geçici 17 nci maddesinde, "Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin 31/12/2020 tarihine kadar tesliminde Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (c) bendi hükümlerine göre, bölgeler, sektörler veya mal grupları itibariyle işlem yaptırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasında ihracat süresi olarak anılan bentteki süre yerine bu rejimlerle öngörülen süreler esas alınır. İhracatın şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde zamanında alınmayan vergi, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilir." hükmü yer almaktadır.

            Dahilde işleme ve geçici kabul rejimleri kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılan girdilerin temininde tecil-terkin uygulaması ile ilgili açıklamaların yer aldığı KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-9.4.) bölümünde; DİİB sahibi mükelleflerin, bu belgede yer alan maddeleri, 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde hükme bağlanan tecil-terkin sisteminden yararlanarak teslim alabilecekleri, dahilde işleme rejimi kapsamında alınan maddelerin, işlendikten sonra elde edilen mamul mal içerisinde ihraç edilmesinin esas olduğu, ayrıca tecil-terkin uygulamasının mal teslimleri bakımından geçerli olduğu ve hizmet ifalarının bu kapsama girmeyeceği açıklanmıştır.

            Buna göre, dahilde işleme ve geçici kabul rejimleri kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılan girdilerin temininde tecil-terkin uygulaması mal alımları bakımından geçerli olup, hizmet alımları bu kapsamda olmadığından ihraç kayıtlı olarak temin ettiğiniz hammaddelere ilişkin almış olduğunuz işçilik hizmetleri KDV' ye tabi olacaktır.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 


(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.