Tarih : 29.07.2016
Yayın Dönemi : Eylül 2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü

Sayı: 39044742-130[Özelge]-103765

Tarih: 29.07.2016

Konu: Hizmet ihracına ilişkin bedelin yurda TL cinsinden gelmesi durumunda KDV iadesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketiniz tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Lübnan'da mukim iki ayrı firmaya verilen "Termination" olarak adlandırılan uluslararası çağrı sonlandırma hizmeti karşılığında, Türk Lirası olarak fatura düzenlendiği ve bu faturalara ilişkin bedellerin şirket hesaplarına Türk Lirası cinsinden aktarıldığı belirtilerek bahse konu firmalara yapılan hizmet ihracına ilişkin yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iadesinin yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde  yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV den istisna olduğu,

12/2 nci maddesinde, bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için hizmetlerin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurtdışında faydalanılması gerektiği

hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin;

(II/A-2.1.) bölümünde,

"3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi kapsamında bir hizmetin KDV'den istisna olabilmesi için, aynı Kanunun (12/2) nci maddesine göre;

- Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılması,

- Hizmetten yurtdışında faydalanılması gerekir.

Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapıldığı, yurtdışındaki müşteri adına düzenlenen fatura ve benzeri belge ile tevsik edilir.

Hizmetten yurtdışında faydalanılmasından kasıt, Türkiye'de yurtdışındaki müşteri için yapılan hizmetin, müşterinin yurtdışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olması; Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgisi bulunmamasıdır.

..."

(II/A-2.2.) bölümünde,

"Hizmet ihracına ilişkin istisna, yurtdışındaki müşteriye düzenlenen hizmet faturası ile tevsik edilir. Hizmet faturalarının firma yetkililerince onaylı fotokopileri veya dökümlerini gösteren liste verilir. Bu belgelerin istisnanın beyan edildiği dönemde beyanname verme süresi içinde bir dilekçe ekinde ibrazı gerekir. İstisnanın beyanı için, hizmete ait ödeme belgesinin (dövizin Türkiye'ye getirildiğini tevsik eden bir belge, banka dekontu vb.) temin edilmiş olması zorunlu değildir.

Bu şekilde beyan edilen işlemlerle ilgili yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV'nin iadesi hizmet bedeli döviz olarak Türkiye'ye gelmeden yerine getirilmez."

ifadelerine yer verilmiştir.

Buna göre, Şirketiniz tarafından Lübnan mukimi firmaya yapılan hizmet ihracına ilişkin bedelin şirket hesaplarına Türk Lirası cinsinden aktarılması sebebiyle hizmet bedelinin "döviz" olarak Türkiye'ye gelmesi şartı sağlanmadığından bu hizmete ilişkin KDV iade taleplerinizin yerine getirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Ancak, KKTC'de tedavüldeki para biriminin Türk Lirası olması nedeniyle, Şirketiniz tarafından KKTC mukimi firmaya yapılan hizmet ihracına ilişkin bedelin, şirket hesaplarına Türk Lirası cinsinden yatırılması bu hizmete ilişkin yüklenilen KDV'nin iadesine engel teşkil etmemektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.