Tarih : 04.03.2019
Yayın Dönemi : Eylül 2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü

Sayı: 39044742-010-190850

Tarih: 04.03.2019

Konu: Antrepo sahibi mükellef tarafından transit ticaret kapsamında ihraç kayıtlı temin edilen malın ihracının tevsiki

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, C tipi gümrük antreposu sahibi olduğunuzu, transit ticaret kapsamında antrepo alanına kabinsiz traktör getirerek, ihraç kayıtlı yurt içinden satın aldığınız kabini tır karnesi ile antrepo alanına gönderdiğinizi ve montajını yapmak suretiyle "kabinli traktör" olarak ihraç ettiğinizi belirterek, ihraç kayıtlı satın alarak gümrük antreposu alanına tır karnesi ile gönderdiğiniz kabinin ihracat teslimi olarak kabul edilip edilmeyeceği ile bu şekilde yaptığınız ihracat işlemlerinin satış faturasına kabin ihracatına ilişkin bilgilerin, tır karnesi üzerine de satış faturası bilgilerinin eklenmek suretiyle tevsik edilip edilemeyeceği hususlarında Başkanlığımız görüşleri talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

             11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetlerin vergiden istisna edilebileceği,

            11/1-c maddesinde; ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV'nin ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak, ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı, söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen verginin terkin olunacağı,

            12/1 inci maddesine göre bir teslimin, ihracat teslimi sayılabilmesi için teslimin yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılması gerektiği ve teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olmalı ya da yetkili gümrük antreposuna konulması gerektiği,

            hüküm altına alınmıştır.         

            Konuya ilişkin KDV Genel Uygulama Tebliğinin "II/A.8-4. Uygulama Kapsamına Giren Mallar" başlıklı bölümünde;

            " İhracatçı, ihraç kaydıyla aldığı malı imalatçının teslim ettiği şekilde ihraç etmelidir. İhraç kaydıyla teslim edilen malın eklentisi veya ayrılmaz parçası niteliğindeki mallar ile ihraç malı için ambalaj maddesi veya malzemesi olarak kullanılan malların 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında teslimi mümkündür. Ancak, bu malların tesliminde tecil-terkin uygulanabilmesi için, asıl malın 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında tecil-terkin uygulanarak satın alınması ve yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen faturada ve gümrük beyannamesinde asıl malla birlikte bu nitelikteki malların da yer alması gerekir."

             açıklamaları bulunmaktadır.

            Bu açıklamalar çerçevesinde, ihraç kayıtlı olarak yurt içinden temin edilen traktör kabinlerinin transit ticaret kapsamında yurt dışından getirilen traktörlere monte edilmek için gümrük antreposu alanına gönderilmesi işleminin, ihraç kaydıyla satışa konu olan malın ihracatı olarak kabulü mümkün değildir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.