Tarih : 27.09.2019
Yayın Dönemi : Ekim 2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı:38418978-120[Geç.67-19/1]-E.329549

Tarih: 27.09.2019

Konu: 53 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında uygulanacak tevkifat oranları hk.

İlgi: 24.12.2018 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; 31.08.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 53 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına istinaden 31.08.2018 - 30.11.2018 tarihleri arasında açılan veya vadesi yenilenen mevduat hesaplarına uygulanacak olan stopaj oranı hususunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmış olup, ara dönem faiz ödemeli hesaplar için uygulanacak olan stopaj oranının belirlenmesinde faiz gelirinin elde edildiği dönemin mi yoksa vade tarihinin mi dikkate alınacağı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin birinci fıkrasında; sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratların menkul sermaye iradı olduğu hükme bağlanmış olup aynı maddenin,

-(7) numaralı bendinde mevduat faizleri,

-(12) numaralı bendinde faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları ile kâr, ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr payları ve özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları,

menkul sermaye iratları arasında sayılmıştır.

Anılan Kanunun geçici 67 nci maddesinde ise, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elde tutulması ve elden çıkarılmasından sağlanan gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve katılım bankalarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmiş olup, anılan maddenin (4) numaralı fıkrasında; "Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler hariç olmak üzere, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından ödemeyi yapanlarca % 15 oranında vergi tevkifatı yapılır. Bu fıkra kapsamında yapılan tevkifat tutarları 98 inci ve 119 uncu maddelerde belirtilen sürelerde beyan edilir ve ödenir. Bu iratlar üzerinden 94 üncü madde veya Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü maddesi kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, geçici 67 nci maddenin (4) numaralı fıkrası kapsamında bazı tevkifat oranları, mevduat faizleri üzerinden 1/1/2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar ile vadesine göre %10 ila %15 arasında değişen oranlarda, döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler üzerinden 21/3/2019 tarihli ve 30721 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 842 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Karar ile vadesine göre %18 ve %20 oranında değişen oranlarda uygulanmak üzere yeniden tespit edilmiş bulunmaktadır.

Öte yandan, konuya ilişkin olarak 31/08/2018 tarihli ve 30521 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 53 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının;

- 1 inci maddesinde; "22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından;

-Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %20,

-1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %16,

-1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %13,

2) Mevduat faizlerinden;

-Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

-1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

-1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

...",

- 2 nci maddesinde; "GEÇİCİ MADDE 1 – Bu maddeyi ihdas eden Kararın 3 üncü maddesinde belirtilen üç ayın sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ve söz konusu tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına bu maddeyi ihdas eden Karardan önce yürürlükte olan tevkifat oranları uygulanır.",

- 3 üncü  maddesinde; Bu Karar, yayımı tarihinden itibaren üç ay süreyle sınırlı olarak vadesiz ve özel cari hesaplara ve söz konusu tarihten itibaren üç ay içinde açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer."

hükümleri yer almaktadır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; anılan Cumhurbaşkanı Kararının yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde açılan veya vadesi yenilenen 1 yıla kadar (1 yıl dahil ) veya 1 yıldan uzun vadeli ancak aylık, üç ayda bir ya da altı ayda bir faiz ödemeli olan hesapların, ara dönem ödemeli olması hesabın vadeli olma özelliğini bozmayacağından, vade tarihi dikkate alınarak 53 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirlenen oranlar üzerinden tevkifat yapılması gerektiği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.