Tarih : 19.07.2019
Yayın Dönemi : Ekim 2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı: 38418978-120[89-18/7]-E.244206
 
Tarih: 19.07.2019

Konu: GMSİ mükellefinin Sierra Leone Cami Projesi için vakfa yaptığı nakdi bağışın vergilendirilmesi hk.

İlgi:
 
a) 28.11.2018 evrak kayıt tarihli özelge talep formunuz.

b) 10.12.2018 evrak kayıt tarihli özelge talep formunuz.
 
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Seğmenler Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... ... vergi kimlik numarasında kayıtlı gayrimenkul sermaye iradı mükellefi olduğunuz, 2018 yılında İHH İnsani Yardım Vakfı'na Sierra Leone Cami Projesi için 83.000,00-TL bağışta bulunduğunuz ve bağışa ilişkin banka dekontunuzun bulunduğu belirtilerek, söz konusu bağışın tamamının 2018 yılı gelir vergisi matrahınızdan indirilip indirilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinde, "Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir:

...

4. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5'ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10'unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar.

5. Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı.

..." hükmüne yer verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "10.3.2.2. Eğitim ve sağlık tesisleri ile dini tesislere ilişkin bağış ve yardımlar" başlıklı bölümünde,

- Düzenlemedeki "ibadethane" ifadesinden, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca ibadethane sayılan yerlerin anlaşılması gerektiği,

- Mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethanelerin umuma açık olması, inşasının mülki idare amirlerinin iznine istinaden gerçekleştirilmesi, inşa ve faaliyetine devam etmesi için yapılan bağış ve yardımların da yine mülki idare amirlerinin denetiminde gerçekleştirilmesi gerektiği,

- Mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethanelerin inşası ve/veya faaliyetine devam etmesi amacıyla kurulmuş bulunan vakıf veya derneklere yapılan bağışların, anılan kurumlardan alınan makbuzlara veya bunlar tarafından bankalarda açılan hesaplara yatırıldığına ilişkin alınan banka dekontlarına istinaden kurum kazancından indirim konusu yapılacağı,

açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, Sierra Leone Cami'nin mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi hükmü uyarınca, 04.04.2011 tarih ve 1799 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla vergi muafiyeti tanınan İHH İnsani Yardım Vakfı'nın banka hesabına Sierra Leone Cami Projesi için yatırılan nakdi bağış ve yardımların Gelir Vergisi Beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilecek gelirin % 5'ine kadar olan kısmı, harcamanın yapıldığı yılda indirim konusu yapılabilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

İmza                          

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.