Tarih : 19.07.2019
Yayın Dönemi : Ekim 2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü)

Sayı: 27575268-105[315-2019-358]-E.244202
 
Tarih: 19.07.2019

Konu: Rüzgar tribünlerine ulaşmak için inşa edilen yolların amortismanı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; …, şirketinizce 1/3/2012 tarihli ve … sayılı üretim lisansı ile Hatay bölgesinde 49 yıllık süreyle rüzgar enerjisi yatırımı yapıldığı ve 2015 yılında faaliyetine başladığı, söz konusu bölgede rüzgar tribünlerine ulaşmak için şirketinizce yollar inşa edildiği belirtilerek, bahse konu yolların inşası için yapılan harcamaların ne şekilde itfa olunacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

- 272 nci maddesinde, normal bakım, tamir ve temizleme giderleri dışında, gayrimenkulü veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarını genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak maksadıyla yapılan giderlerin, gayrimenkulün veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının maliyet bedeline ekleneceği, gayrimenkuller kira ile tutulmuş ise veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının işletme hakkı verilmiş ise, kiracı veya işletme hakkına sahip tüzel kişi tarafından yapılan bir ve ikinci fıkralardaki giderlerin bunların özel maliyet bedeli olarak ayrıca değerleneceği, kiracının veya işletme hakkına sahip tüzel kişinin faaliyetini icra için vücuda getirdiği tesisata ait giderlerin de bu hükümde olduğu,

- 313 üncü maddesinde, işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesinin amortisman mevzuunu teşkil edeceği,

- 314 üncü maddesinde, boş arazi ve boş arsaların amortismana tabi olmadığı; ancak, tarım işletmelerinde vücuda getirilen meyvalık, dutluk, fındıklık, zeytinlik ve güllüklerle incir bahçeleri ve bağlar gibi tarım tesisleri ile işletmede inşa edilmiş olan her nevi yollar ve harkların amortismana tabi olduğu,

- 315 inci maddesinde, mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Hazine ve Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa edecekleri, ilan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerinin dikkate alınacağı,

- 327 nci maddesinde ise, gayrimenkullerin, elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının ve gemilerin iktisadî kıymetlerini artıran ve 272 nci maddede yazılı özel maliyet bedellerinin, kira veya işletme hakkı süresine göre eşit yüzdelerle itfa edileceği, kira veya işletme hakkı süresi dolmadan, kiralanan veya işletme hakkı alınan şeyin boşaltılması veya işletme hakkının herhangi bir sebepten sona ermesi halinde henüz itfa edilmemiş olan giderlerin, boşaltma veya hakkın sona erdiği yılda bir defada gider yazılacağı

hükme bağlanmış olup, mezkur Kanunun 315 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak "Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları" tespit edilmiş ve bu oranlar, 339, 365, 389, 399, 406, 418, 439, 458 ve 506 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki liste ile açıklanmıştır.

Bahse konu Tebliğin (2) No.lu bölümünde; Tebliğin 1-6 ncı bölümleri arasındaki sınıflamaların, tüm mükellefler için ortak hükümler içerdiği ve bu iktisadi kıymetlerin genel olarak tüm sektörlerde ana faaliyete ilişkin aşamaların dışında kullanılan iktisadi kıymetlerden oluştuğu, sektörel sınıflamalarda yer alan iktisadi kıymetlerin ise mükelleflerin faaliyet konuları dikkate alınarak tespit edilen ve bizzat üretim, imalat, hizmet vb. aşamalarda kullanılan iktisadi kıymetler olduğu, mükelleflerin öncelikle faaliyette bulundukları sektörü tespit ederek hangi iktisadi kıymetin hangi sınıflamaya dahil olduğunu belirleyecekleri, ilgili sektörde ismen belirtilmeyen ancak 1-6 bölümleri arasında yer alan iktisadi kıymetlerin ise 1-6 bölümünde gösterilmiş olan faydalı ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulacağı, sektörel sınıflamada ismen belirtilmeyen iktisadi kıymetlerin 1-6 arasındaki sınıflardan herhangi birinde yer alması durumunda öncelikle 1-6 arasında yer alan amortisman oranları üzerinden amortismana tabi tutulmaları gerektiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu Genel Tebliğe ekli listenin (2.1) ayrımında, "Yollar (Beton ve aslfalt yol, parke yol, adi şose ve adi kaldırım ve bunlara benzeyen yollar) için faydalı ömür 8 yıl, amortisman oranı % 12,50 olarak belirlenmiştir.

Buna göre, elektrik üretim tesisinin ve başvurunuzda belirtilen yolların inşa edildiği arazinin;

- Mülkiyetinin şirketinize ait olması durumunda, bahse konu rüzgar enerjisi yatırımı kapsamında söz konusu bölgede rüzgar tribünlerine ulaşmak için inşa edilen yolların 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ekli listenin "(2.1) Yollar (Beton ve aslfalt yol, parke yol, adi şose ve adi kaldırım ve bunlara benzeyen yollar)" kısmında değerlendirilerek, faydalı ömrünün 8 yıl, amortisman oranının % 12,50 olarak dikkate alınmak suretiyle amortisman yoluyla itfa edilmesi gerekmektedir.

 - Kiralanmış olması halinde ise, elektrik üretim tesisi için yapılan harcamaların özel maliyet olarak aktifleştirilmesi, söz konusu elektrik üretim tesisi ile bilumum iktisadi kıymetlerin (söz konusu elektrik üretim tesisini genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak maksadıyla yapılan giderlerin), şirket kayıtlarında Vergi Usul Kanununun yukarıda bahsi geçen 272 nci maddesi uyarınca "özel maliyet bedeli" olarak aktifleştirilmesi ve aktifleştirilen tutarın anılan Kanunun 327 nci maddesine göre geri kalan kira süresi boyunca ve eşit yüzdeler halinde itfa edilmesi gerekmekte olup, bu kapsamda amortismana tabi tutulan iktisadi kıymetler ayrıca genel hükümlere göre amortismana tabi tutulmayacaklardır. Ancak, kira süresi içinde yenilenmesi gereken iktisadi kıymetler genel hükümlere göre amortismana tabi tutulacaklardır. Bu kapsamda, mezkur Tebliğ eki listeye göre faydalı ömrü, kira süresinden daha kısa olan söz konusu iktisadi kıymetin bahse konu listede öngörülen faydalı ömür ve amortisman oranı dikkate alınarak itfa edileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.