Tarih : 31.01.2019
Yayın Dönemi : Ekim 2019

T.C.

AMASYA VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı: 65771276-120.02.99[40-2017/08]-2436
 
Tarih: 31.01.2019

Konu: İstisna Haddini Aşarak Deftere Tabi Olan Ödevlinin Daha Önce Yapmış Olduğu Harcamaların İndirimi
 
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, hayvancılık faaliyetiyle iştigal ettiğiniz, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan almış olduğunuz destek ile ahır kurduğunuz ve ahır kurmak için yaptığınız demirbaş, teçhizat ve diğer harcamalarınıza ait alış faturalarınızı 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 54 üncü maddesince gerçek usule tabi vergi mükellefi olmadığınızdan dolayı kayıt altına almadığınız ancak daha sonra zirai kazancınızın gerçek usulde vergilendirilme şartlarını sağlaması nedeniyle gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olduğunuz, bu durumda söz konusu faturaların geçmişe dönük olarak kaydedilmesinin mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talebinde bulunduğunuz anlaşılmıştır.

I- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

- (1/1) maddesinde; Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

- 10 uncu maddesinde; mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması anında, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmesi anında vergiyi doğuran olayın meydana geldiği,

- (29/1-a) maddesinde; mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV'den, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler nedeniyle ödenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV'yi indirim konusu yapabilecekleri,

- (29/3) maddesinde; indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği,

- (34/1) maddesinde ise, yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait KDV'nin, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmesi ve bu vesikaların kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla indirilebileceği

hüküm altına almıştır.

Bu hükümlere göre, indirim hakkı, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını aşmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilecektir.

Diğer taraftan, ilgide kayıtlı başvurunuz ve eklerinden, mükellefiyet tesis ettirilmeden önce faaliyetinize ilişkin olarak satın alınan emtia ve demirbaş malları için 2013 yılında fatura düzenlenerek vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu, ancak 2015 yılında gerçek usulde vergi mükellefi olduğunuz anlaşılmıştır.

Buna göre, 2013 yılında satın alınan emtia ve demirbaşlar ile diğer harcamalarınıza ait faturalarda yer alan KDV'nin, KDV mükellefiyetinizin tesis ettirildiği 2015 yılında indirim konusu yapılması mümkün değildir.

II- VERGİ USUL KANUNU UYGULAMASI

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesinde, defterlerin hesap dönemi itibariyle tutulacağı, kayıtların her hesap döneminde kapatılacağı ve ertesi dönem başında yeniden açılacağı, hesap döneminin normal olarak takvim yılı olduğu hükmü mevcuttur.

Ayrıca, aynı Kanunun 219 uncu maddesinde; "Muameleler defterlere zamanında kaydedilir. Şöyle ki:

a) Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi caiz değildir.

b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde, muamelelerin bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, muamelelerin esas defterlere 45 günden daha geç intikal ettirilmesine cevaz vermez.

c) Günlük kasa, günlük perakende satış ve hasılat defterleri ile serbest meslek kazanç defterine muameleler günü gününe kaydedilir." hükümleri yer almaktadır.

Bu hükümlere göre, mükellefiyet tesis ettirilmeden önce faaliyetinize ilişkin olarak yaptığınız harcamalara ait demirbaş faturaları ile diğer harcama faturalarının, işe başlanılmasını müteakip Kanunun 219 uncu maddesinde yer alan süreler içerisinde yasal defterlere kaydedilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, mezkur Kanunun Geçici 5 inci maddesi, "Bu kanunun mer'iyete girdiği tarihte veya müteakip yıllarda ticari, zirai veya mesleki kazançları dolayısıyla yeniden Gelir Vergisine girecek veya basit usulden gerçek usule geçecek olan mükellefler ile öteden beri faaliyete devam eden serbest meslek erbabının amortismana tabi iktisadi kıymetleri maliyet bedeli, maliyet bedeli bilinmiyorsa bizzat kendilerince alış tarihindeki rayice göre tahmin olunacak bedeli ile değerlenir. Şu kadar ki, bu kıymetlerin alış tarihleri ile mükellefiyete giriş veya gerçek usule geçiş tarihi arasındaki yıllara ait amortismanlar tutarı bu değerden düşülür ve bakiyesinin amortismanına devam olunur." hükmüne amirdir.

Buna göre, mükellefiyetinizin tesis edilmesinden evvel iktisap etmiş olduğunuz amortismana tabi demirbaş ve teçhizatların; maliyet bedelleri üzerinden, maliyet bedeli bilinmiyorsa alış tarihindeki rayice göre tahmin olunacak bedel üzerinden, iktisap tarihinden envantere alınma tarihine kadar ayrılması gereken amortisman tutarının düşülmesi sonucu oluşacak bedeller üzerinden envanterinize dahil etmeniz mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, Vergi Usul Kanunu gereğince tutulması zorunlu olan defter ve kayıtlara ilişkin hükümler, mezkûr Kanunun 171 ve müteakip maddelerinde yer almaktadır. Bu bağlamda, gerçek usulde (zirai işletme hesabı veya diledikleri takdirde bilanço esasına göre) vergilendirilen çiftçilerin de söz konusu hükümler dahilinde defter/kayıt tutmaları Kanunen zorunlu olup, bu yükümlülüğe uymayanlar hakkında Vergi Usul Kanununun ilgili ceza hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilmesi icap etmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.