Tarih : 16.08.2019
Yayın Dönemi : Ekim 2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı: 90792880-155.14.02[5562]-E.272719

Tarih: 16.08.2019

Konu: Döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamında sözleşme damga vergisi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından şirketinize ihale edilen "… Tıbbi Donanım, Malzeme ve Mobilya Alım İşi"ne ilişkin olarak düzenlenen sözleşmenin döviz kazandırıcı faaliyet kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/9 fıkrasında, resmi dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (6728 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile değişik) ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında, ihracat ve ihracata ilişkin işlemler; ikinci fıkrasında ise diğer döviz kazandırıcı faaliyetler sayılmıştır.

Özelge talep formunuz ekinde yer alan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Şirketiniz arasında düzenlenen …/…/2018 tarihli sözleşmenin incelenmesinden, sözleşmenin konusunun İdarenin ihtiyacı olan ve miktarı belirtilen ve teknik özellikleri teknik şartnamede düzenlenen, "… Donanım, Malzeme Ve Mobilya Alım İşi"ne ait ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde yüklenici tarafından temini ve idareye teslimi işi olduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, 488 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde, istisna uygulanacak ihracat ve ihracata ilişkin işlemler ile diğer döviz kazandırıcı faaliyetler sayılmış olup bu işlemler kapsamında bulunmadığı anlaşılan özelge talep formunuz eki sözleşmeye ek 2 nci madde kapsamında damga vergisi istisnası uygulanması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.