Tarih : 01.08.2019
Yayın Dönemi : Ekim 2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı: 90792880-155.13.04.99[4886]-E.261414

Tarih: 01.08.2019

Konu: Uluslararası kuruluşlarca gerçekleştirilecek faaliyetler nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisi

İlgi (a)'da kayıtlı özelge talep formunuz ile "… Atık Su Arıtma Tesisi Yapımı İşi"ne ilişkin olarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile şirketiniz arasında …/…/2018 tarihinde imzalanan sözleşmeye Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV/38 fıkrası kapsamında damga vergisi istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talebinde bulunulmuş, cevaben düzenlenen ilgi (c)'de kayıtlı yazımızda söz konusu sözleşmenin herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunun talebi olmaksızın uygulanan bir proje olduğu gerekçesiyle ilgili hüküm kapsamında damga vergisi istisnası uygulanmasının mümkün bulunmadığı belirtilmiş olup, Birleşmişler Milletler Kalkınma Programı'ndan alınan yazı eklenerek düzenlenen ilgi (ç)'de kayıtlı özelge talep formunuzda ise görüş talebinizin yeniden değerlendirilmesinin istenildiği anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun ''I-Akitlerle ilgili kâğıtlar'' başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu; (2) sayılı tablonun "IV.Ticari ve Medeni İşlerle İlgili Kağıtlar" başlıklı bölümünün (38) numaralı fıkrasında, kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek olan ülke incelemeleri, araştırma, proje ve benzeri faaliyetler nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisinden muaf olduğu hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde, bu Kanun ile düzenlenen hususlar dışında, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip, anonim şirket statüsünde "İller Bankası Anonim Şirketi" unvanıyla bir kalkınma ve yatırım bankası kurulduğu, bankanın kısaltılmış unvanının "İLBANK" olduğu, bankanın ilgili olduğu Bakanlığın, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı olduğu; 3 üncü maddesinde, bankanın amacının; il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile münhasıran bunların üye oldukları mahalli idare birliklerinin finansman ihtiyacını karşılamak, bu idarelerin sınırları içinde yaşayan halkın mahalli müşterek hizmetlerine ilişkin projeler geliştirmek, bu idarelere danışmanlık hizmeti vermek ve teknik mahiyetteki kentsel projeler ile alt ve üstyapı işlerinin yapılmasına yardımcı olmak ve her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini yerine getirmek olduğu; 13 üncü maddesinde de Bankanın bu Kanunda yer alan hükümler dışında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer kanunların ilgili hükümlerine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda, İller Bankası Anonim Şirketi; 6107 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan ve kuruluş amacı doğrultusunda faaliyet gösterdiği alanda kamu gücü ve ayrıcalıklarına sahip olduğu anlaşılan dolayısıyla kamu tüzel kişiliğini haiz bulunan bir kuruluştur.

İlgi (ç)'de kayıtlı özelge talep formu ekinde yer alan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programından alınan yazı ve eklerinin incelenmesinden, UNDP, Türk Hükümeti ve İLBANK yetkilileri arasında imzalanan "Türkiye Belediye Hizmetleri Suriye Krizi Müdahale ve Dayanıklılık Projesi" dökümanında, uygulayıcı kurumun İLBANK olduğu ve 1 adet atık su arıtma tesisinin (…) proje kapsamında beklenen ana sonuçlar arasında yer aldığı, …/… Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatının "Türkiye Belediye Hizmetleri Suriye Krizi Müdahale ve Dayanıklılık Projesi" kapsamında imzalanarak başlatılan bir iş olduğunun belirtildiği anlaşılmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, "… Atık Su Arıtma Tesisi Yapımı İşi"ne ilişkin olarak Birleşmişler Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile şirketiniz arasında …/…/2018 tarihinde imzalanan ve kamu kuruluşlarının talebi üzerine gerçekleştirilen proje kapsamında düzenlendiği anlaşılan sözleşmeye, Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV/38 fıkrası kapsamında damga vergisi istisnası uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.