Tarih : 11.07.2019
Yayın Dönemi : Ekim 2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı: 97895701-155[2018/330]-E.568272

Tarih: 11.07.2019

Konu: Farklı gümrük beyannamesi ekinde ibraz edilen EUR.1, Form A, menşe şehadetnamesi gibi belgelerin ayrı ayrı damga vergisine tabi olup olmadığı

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, ithal edilen eşyalar için EUR.1, Form-A, menşe şehadetnamesi gibi belgelerin düzenlendiği, bunlardan bazılarının birden fazla ithalat beyannamesi ekinde gümrük müdürlüklerine ibraz edildiği, bir beyanname ekinde ibraz edilen bir belgenin ayrıca başka beyanname veya beyannameler ekinde de ibraz edilmesi durumunda da söz konusu ek belgeler üzerinden ayrıca damga vergisi alınıp alınmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği, yabancı memleketlerle Türkiye'deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtların, Türkiye'de resmi dairelere ibraz edildiği, üzerine devir veya ciro işlemleri yürütüldüğü veya herhangi bir suretle hükümlerinden faydalanıldığı takdirde vergiye tabi tutulacağı; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği, yabancı memleketlerle Türkiye'deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtların vergisini Türkiye'de bu kağıtları resmi dairelere ibraz eden, üzerlerinde devir veya ciro işlemleri yapanlar veya herhangi bir suretle hükümlerinden faydalananların ödeyeceği; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; 5 inci maddesinde, (6728 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle değişen bent: 09/08/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere) bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtlardan, maktu vergiye tabi olanların her bir nüshası ayrı ayrı aynı miktarda; nispi vergiye tabi olanların ise sadece bir nüshasının damga vergisine tabi olacağı hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar" başlıklı bölümünün 2-a fıkrasında ise, menşe ve mahreç şahadetnamelerinin maktu damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25/3/2014 tarih ve 2014/1 sayılı Genelgesinde, "EUR.1 ve EUR.MED Dolaşım Belgeleri, Form A belgeleri, EUR.MED Fatura Beyanları, Fatura Beyanları, Menşe Beyanları ve Tedarikçi Beyanları"nın menşe ispat belgesi olarak değerlendirildiği anlaşılmaktadır.

Buna göre, ithalata ilişkin olarak yurt dışında düzenlenip Türkiye'de resmi daire olan gümrük idarelerine gümrük beyannamesi ekinde ibraz edilen ve Damga Vergisi Kanunu uygulamasında menşe şehadetnamesi olarak değerlendirilen EUR.1, Form A belgesi gibi belgeler farklı hususları ispat eden birbirinden ayrı kağıtlar olup, gümrük idarelerine verilen beyannameler ve ekinde ibraz edilen söz konusu belgelerin her birinin Kanuna ekli (1) sayılı tabloda belirtilen tutarlar üzerinden nüsha sayısına göre ayrı ayrı maktu damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Diğer taraftan, damga vergisinde vergiyi doğuran olayın; yurtdışında düzenlenen kağıtlar için Türkiye'de resmi dairelere ibraz edilmesi, veya üzerine devir veya ciro işlemleri yürütülmesi veyahut herhangi bir suretle hükümlerinden faydalanılması olduğu dikkate alındığında, damga vergisi ödenmiş bir kağıdın gümrük idarelerine her ibrazında damga vergisi alınması söz konusu olmamakla birlikte, söz konusu kağıtların düzenlenmiş diğer nüshalarının ibraz edilmesi durumunda her nüshadan damga vergisi aranılacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.