Tarih : 30.10.2018
Yayın Dönemi : Şubat 2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı:

Tarih: 30.10.2018

Konu: Adi ortaklık olarak yüklenilen yıllara sari iş nedeniyle yapılan kesintilerin ortaklar tarafından hangi oranda mahsup edileceği.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; şirketinizin … ve ...  firmaları ile birlikte adi ortaklık kurduğu, söz konusu ortaklığın ... (işveren) ile … tarihinde bir sözleşme imzalayarak "…"nin karadaki boru hattı olan …'ye ait işleri yapmayı taahhüt ettiği, ortaklar arasında ortaklık payları eşit olarak anlaşılmış olmakla birlikte işverenin şartnamesi gereği adi ortaklık sözleşmesinde ortaklık paylarının …%65, …%25, …%10 olarak düzenlendiği, daha sonra işverenin onayı alınarak ortaklık paylarının …%53, %25, … %22 olarak revize edildiği, ancak işverene karşı verilmesi gereken garanti ve teminatların ortaklar arasında eşit (1/3) olarak paylaşılarak riske eşit payda katılındığı ve iş bitimine kadar bu şekilde devam edileceği, ilgili işin bitiminde kazanç paylaşımının Borçlar Kanununun 623 üncü maddesine göre eşit oranda paylaşımına izin verdiği belirtilerek ortaklık adına yapılan tevkifatların ortaklar arasında hangi oranda dağıtılarak mahsup edileceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

Adi ortaklıklar, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 620-645 inci maddelerinde düzenlenmiş olup, anılan Kanunun 623 üncü maddesinde: "Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa, her ortağın kazanç ve zarardaki payı, katılım payının değerine ve niteliğine bakılmaksızın eşittir.

..."

hükmüne yer verilmiştir.

Adi ortaklıkların tüzel kişiliği olmadığı gibi, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmaları da söz konusu değildir. Bununla birlikte, adi ortaklıklara stopaj ve katma değer vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmektedir. Adi ortaklıkların ortaya çıkan kar veya zararı, adi ortaklığı oluşturan ortaklar tarafından hisseleri oranında kendi kazançlarına dahil edilerek vergilendirilmektedir.

Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemelerinden vergi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmış olup 1 seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "15.3.1. Birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işlerine ilişkin olarak yapılan hakediş ödemeleri" başlıklı bölümünde de birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işlerinin tanımı konusunda Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağı açıklaması yer almıştır.

Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında, "Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır.) ve onarma işlerinde kâr veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkûr yıl beyannamesinde gösterilir." hükmü yer almakta olup, bir işin 42 nci madde kapsamına girmesi için faaliyet konusu işin, inşaat ve onarma işi olması, taahhüde bağlı olarak yapılması ve birden fazla takvim yılına sirayet etmesi gerekir.

Aynı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise; "İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih; diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih, bitim tarihi olarak kabul edilir." hükmüne yer verilmiştir.

Özelge talep formu ekinde yer alan … tarihli adi ortaklık sözleşmesinin "Hisse oranları ve hisse devri" başlıklı 4 üncü maddesinde her üç ortağın ortaklık payının (1/3) olarak düzenlendiği, bu hisse dağılımının kar veya zararlar için de uygulanacağı belirtilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre; şirketinizin ortağı olduğu adı geçen ortaklığın … tarihli sözleşmeyle yüklenmiş olduğu söz konusu yıllara sari iş nedeniyle ortaya çıkan kar veya zararının, işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih itibarıyla tespit edilerek ortaklık sözleşmesinde belirlenen hisseleri oranında adi ortaklığı oluşturan ortaklar tarafından kendi kazançlarına dahil edilmek suretiyle beyan edilmesi ve beyan edilen kazanç üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden bu iş dolayısıyla yapılan hakediş ödemeleri üzerinden tevkif suretiyle ödenen vergilerin bu orana göre hissenize isabet eden kısmının mahsup edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.