Tarih : 12.09.2018
Yayın Dönemi : Şubat 2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı : 51421814-180-E.66772

Tarih: 12.09.2018

Konu : Makine ve teçhizat alımında kullanılan kredilerde BSMV istisnası

…

İlgi : … tarihli ve … sayılı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin yatırım teşvik belgesi ile .. ili .. ilçesi … mevkiinde … MW kurulu güce sahip olacak jeotermal santral yatırımı yaptığı, yatırım kapsamında ilgili finans kurumundan yatırım kredisi kullanıldığı, kredinin ilk diliminin 06.06.2017 tarihinde kullanılmış olduğu, tüm istenen belge ve bilgilerle birlikte makina ve teçhizat alımına ilişkin satış faturalarının da bankaya ibraz edildiği, yatırımlarda kullanılan kredilerin banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) istisnasına tabi olacağını düzenleyen 90 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliğine istinaden BSMV istisnasından yararlanma talebinizin bankaya ibraz ettiğiniz satış faturalarının kredi kullanım tarihine nazaran 8 gün öncesi tarihli olduğu gerekçesiyle banka tarafından yerine getirilmediği belirtilerek BSMV istisnasından yararlanıp yararlanılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında, banka ve sigorta şirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paraların BSMV'ye tabi olduğu hükmü, 30 uncu maddesinde, BSMV'yi banka ve bankerlerle sigorta şirketlerinin ödeyeceği hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 29 uncu maddesinin (z) bendinde, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paraların BSMV'den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı 90 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliğinin "İstisna uygulaması" başlıklı 7 nci maddesinde;

"(1) İstisna kapsamında kredi kullanmak isteyen sanayi işletmelerinin, sanayi sicil belgesi ile makine ve teçhizat alımına ilişkin proforma fatura veya kredi başvuru tarihinden önceki yedi gün içinde düzenlenmiş satış faturasının birer örneğini kredi kullanılacak finans kuruluşuna ibraz etmesi gerekmektedir.

 Yeni kurulan ve henüz sanayi sicil belgesi almamış olan sanayi işletmeleri ile sanayi sicil belgesinde yer almayan bir imalat ve üretim alanında faaliyette bulunacak sanayi işletmelerince imalat ve üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere alınan yeni makine ve teçhizatın finansmanı için kullanılan krediler dolayısıyla da kredinin kullanıldığı tarihten itibaren istisnadan yararlanılabilmesi mümkündür. Bu şekilde istisna kapsamında kredi kullanmak isteyen işletmelerin, makine ve teçhizat alımına ilişkin proforma fatura veya kredi başvuru tarihinden önceki yedi gün içinde düzenlenmiş satış faturası ile işletmenin kuruluşuna ya da üretim değişikliğine dair Ticaret veya Esnaf Sicil Gazetesinin birer örneğini kredi kullanılacak finans kuruluşuna ibraz etmesi gerekmektedir. Ancak, bu şekilde kullanılan kredilerde, istisnanın baştan itibaren geçerli sayılabilmesi için ilk defa alınacak sanayi sicil belgesinin veya üretim konusu değişikliğini içeren yeni sanayi sicil belgesinin bir örneğinin, her halükarda kredinin kapandığı tarihi aşmamak kaydıyla, kredi kullanım tarihinden itibaren dört ay içinde kredi kullanılan finans kuruluşuna ibraz edilmesi gerekmektedir.

(2)     İstisna kapsamında kredi kullanan sanayi işletmeleri, alınan makine ve teçhizatın işletme aktifine kaydedildiğini gösteren yasal defter kaydının; kredi başvurusunda proforma fatura kullanan işletmeler ise ayrıca makine ve teçhizat alımına ilişkin satış faturasının birer örneğini kredi kullanım tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili finans kuruluşuna ibraz etmekle yükümlüdür. Bununla birlikte, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 25/10/2014 tarihli ve 29156 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan SGM 2014/11 sayılı Sanayi Sicil Tebliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sanayi sicil kaydı için kapasite raporu istenen işletmelerce (halen sanayi sicil belgesini haiz olarak faaliyette bulunduklarına veya sanayi sicil belgesi için ilk defa başvurduklarına bakılmaksızın) istisna kapsamında kullanılan kredi ile alınan makine ve teçhizatın bulunduğu kapasite raporunun bir örneğinin, her halükarda kredinin kapandığı tarihi aşmamak kaydıyla, dört ay içinde ilgili finans kuruluşuna ibraz edilmesi gerekmektedir. Anılan Tebliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sanayi sicil kaydı için kapasite raporu istenmeyen işletmelerden ise ayrıca kapasite raporu aranmaz.

(6) İlgili finans kuruluşu, işletme tarafından sunulan belgelerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra istisna kapsamında kredi kullandırabilecek olup, kredi kullanım tarihinden itibaren lehe alınan paralara (faiz, komisyon, masraf vs.) banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası uygulanacaktır."

açıklamalarına yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, söz konusu istisnanın şarta bağlı olduğu, Tebliğde belirtilen belge (fatura, sanayi sicil belgesi, kapasite raporu vb.) ve sürelere ilişkin şartlara riayet edilmesi koşuluyla istisnanın uygulanabileceği, bu yükümlülüklere riayet edilmemesi durumunda ise zamanında alınmayan verginin, vergi ziyaı ve gecikme faiziyle birlikte tahsil edileceği göz önünde bulundurularak makina ve teçhizat alımına ilişkin proforma fatura veya kredi başvuru tarihinden önceki 7 (yedi) gün içinde düzenlenmiş satış faturası olması halinde banka tarafından kredinin kullanıldığı tarihten itibaren lehe alınan tutarlara BSMV istisnası uygulanması mümkün bulunmaktadır. Aksi takdirde mezkur istisnadan faydalanılması mümkün değildir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Vergi Dairesi Başkanı V.