Tarih : 15.11.2018
Yayın Dönemi : Şubat 2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı  : 39044742-180-1019936

Tarih : 15.11.2018

Konu : Gemi ihracatında yapılan kefalet sigortasının BSMV'ye tabi olup olmadığı ile yurt dışında mukim firmadan acentelik hizmeti için alınan komisyon bedeli faturalarında KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı

 

b) … tarihli ve … evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz

İlgi (a) ve ilgi (b)'de kayıtlı özelge talep formlarında; şirketinizin yurt içi ve yurt dışında her türlü kredi ve kefalet sigortası, koasürans, reasürans ve retrosesyon işleri ile iştigal ettiği belirtilerek;

-ilgi (a)`da kayıtlı özelge talep formunda, gemi inşaası konusunda faaliyet gösteren ve kefalet sigortası kapsamında sigorta ettiğiniz bir firmanız hakkında dolaylı kefalet yoluyla asıl kefil olarak görevlendirdiğiniz garantör kurum olan İngiltere mukimi .. peşin ödeme kefalet senedi düzenlenmesi için kontrgaranti düzenlediğiniz, kefalet senedinin konusunun gemi inşaası olduğu, geminin Tuzla'da inşa edildikten sonra İngiltere'deki firmaya teslim edilmek üzere ihraç edileceği ve henüz gemi inşaatı için teşvik belgesi alınmadığı ifade edilerek, gemi inşaası işlemi için bankaların düzenlediği peşin ödeme teminat mektuplarının muadili olan ve peşin ödeme kefalet senedinin konusunu oluşturan gemi ihracatı işlemleri için şirketinizce yapılan kefalet sigortası işleminin banka ve sigorta muameleleri vergisine (BSMV) tabi olup olmadığı ve ödenen verginin iadesinin mümkün bulunup bulunmadığı,

-ilgi (b)`de kayıtlı  özelge talep formunda ise şirketinize sigorta acentelik hizmetine ilişkin olarak Fransa Cumhuriyeti mukimi … gelen sigorta komisyon bedeli içerikli faturalar için sorumlu sıfatıyla katma değer vergisi (KDV) hesaplanıp hesaplanmayacağı,

hususlarında görüş talep edilmektedir.

I- BSMV YÖNÜNDEN:

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun; 28 inci maddesinde, banka ve sigorta şirketlerinin 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden ve hesaben aldıkları paraların BSMV`ye tabi olduğu ve 30 uncu maddesinde, BSMV mükelleflerinin banka ve bankerlerle sigorta şirketleri olduğu hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde BSMV istisnası, ilgili Kanunların verdiği yetkiye istinaden Cumhurbaşkanı (Bakanlar Kurulu) tarafından çıkarılan İhracatı Teşvik Kararları ve bu Kararlara ilişkin olarak Ticaret Bakanlığınca düzenlenen Tebliğlere göre uygulanmaktadır.

99/13812 sayılı İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karara istinaden çıkarılan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğin (İhracat: 2017/4) "Vergi, resim ve harç istisnasının kapsamı" başlıklı 4 üncü maddesinde, ihracatla ilgili işlem yapan bankaların (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil), faktoring şirketlerinin, sigorta şirketlerinin, noterlerin ve diğer kuruluşların ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak yapmış oldukları bütün hizmet ve muameleler (Türk Eximbankın ihracat kredi sigortası/garantisi ile ilgili işlemleri dahil) dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paraların  BSMV'den istisna olduğu belirtilmiştir.   

Anılan Tebliğinin "Belgesiz İşlemler" başlıklı 5 inci maddesinde yazılı işlemlere ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlara (gümrük idarelerine verilen beyannameler dahil) ihracat ve ihracata ilişkin olduğunun tevsiki halinde işlem yapan kuruluşlarca resen vergi, resim ve harç istisnası uygulanacağı ifade edilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, teşvik mevzuatı çerçevesinde sigorta şirketlerinin ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak yapmış oldukları bütün hizmet ve muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar BSMV'den istisnadır. Ancak, ihracatla ilgili işlem yapan sigorta şirketlerinin doğrudan ihracatla ilgili tüm işlemlerinin (ihraç edilen eşya ile ilgili olarak tanzim edilecek sigorta poliçeleri de dahil olmak üzere) vergi, resim ve harçlardan istisna tutulması ve dolayısıyla söz konusu istisnadan yararlanılabilmesi için sigorta konusu işlemin doğrudan ihracatla ilgili olması gerekmektedir.

Buna göre, şirketiniz tarafından gemi inşaası için kefalet sigorta poliçesi düzenlenmesi işlemi, 99/13812 sayılı Karar ve bu Karara istinaden çıkarılan 2017/4 sayılı İhracat Tebliği kapsamına girmediğinden bu işleme BSMV istisnası uygulanması mümkün değildir.

 II- KDV YÖNÜNDEN:

3065 KDV Kanununun; 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun 17/4-e maddesinde ise BSMV kapsamına giren işlemler ve sigorta aracılarının sigorta şirketlerine yaptığı sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin (24) numaralı bendinde belirtilen kurumların kredi teminatı sağlama işlemlerinin KDV'den istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Konu ile ilgili açıklamaların yer aldığı KDV Genel Uygulama Tebliğinin "II/F-4.5.2. Sigorta Aracılık İşlemleri" başlıklı bölümünde;

"3065 sayılı Kanunun (17/4-e) maddesi ile banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler ile sigorta acente ve prodüktörlerinin sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri KDV'den istisna edilmiştir.

5684 sayılı Sigortacılık Kanununun "Tanımlar" başlıklı 2 nci maddesinde, sigorta acenteleri ve brokerleri aracı olarak tanımlanmıştır.

Buna göre, sözleşme yapma ve prim tahsil etme yetkisi bulunan veya bulunmayan sigorta acenteleri ile sigorta brokerlerinin sigorta şirketlerine yaptığı sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri karşılığı aldığı komisyon bedelleri üzerinden KDV hesaplanmaz."

açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu çerçevede, sigorta aracılarının sigorta şirketlerine yaptığı sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri KDV'den istisna olup, şirketinizce sigorta acentelik hizmetine ilişkin olarak yurt dışındaki firmaya ödenen komisyon bedelleri üzerinden KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.