Tarih : 26.02.2019
Yayın Dönemi : Mart 2019

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

 

 

Sayı : 39044742-130[Özelge]-E.173835 26.02.2019
Konu:Sanal ofis kiralama sözleşmesinde belirtilen cezai şart kapsamında tahsil edilen bedeller üzerinden KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin yasal adres, ofis kiralama işi ile iştigal ettiği ve bu faaliyetlerle ilgili yan hizmetler verdiği, Şirketiniz ile kiracılar arasında imzalanan sanal ofis hizmet sözleşmesinde, verilen temel ve ek hizmet bedellerinin gecikmesi halinde veya sözleşme kapsamında kararlaştırılmış olan yükümlülüklerin herhangi birinin ihlal edilmesi durumunda sözleşmenin 7.3. maddesinde istinaden kiracılardan cezai şart kapsamında bazı bedeller tahsil ettiğiniz belirtilerek tahsil edilen bu bedellerin katma değer vergisi (KDV)'ye tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun;

1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

4/1 inci maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve bu işlemlerin, bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebileceği,

20 nci maddesinde; teslim ve hizmet işlerinde matrahın bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu; bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan ya da bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği,

hüküm altına alınmıştır.

60 No lu KDV Sirkülerinin "1.2.1.Tazminatlar" başlıklı bölümünde,

"Herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığı olarak ortaya çıkmayan tazminat ve benzeri ödemeler prensip olarak KDV'nin konusuna girmemektedir. 

Bu kapsamda, işin sözleşme şartlarına uygun yapılmaması, işin verilen süre içerisinde tamamlanmaması, sözleşmenin feshedilmesi gibi nedenlerle tazminat, cayma bedeli vb. Adlarla yapılan cezai şart mahiyetindeki ödemeler herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığı olmadığından KDV'nin konusuna girmemektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, Şirketiniz ile kiracılar arasında imzalanan sanal ofis hizmet sözleşmesine istinaden kiracılarınızdan cezai şart kapsamında tahsil ettiğiniz bedeller, herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil etmediğinden bu tutarlar üzerinden KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.