Tarih : 08.01.2019
Yayın Dönemi : Mart 2019

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

 

 

Sayı : 39044742-130[Özelge]-E.23905
Konu:İcradan alınan işyeri için ödenen KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ve vergi tahsil alındısının tevsik edici belge olup olmadığı

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; İstanbul Anadolu 10. İcra Müdürlüğü tarafından yapılan ihale ile işyeri satın alındığı belirtilerek icradan alınan işyeri için ödenen katma değer vergisi (KDV)'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ve işyerine ilişkin ödenen vergi kapsamında banka tarafından verilen vergi tahsil alındısının tevsik edici belge hükmünde geçerli olup olmadığı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun;

29/1 maddesinde; mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV'den bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV'yi indirim konusu yapabilecekleri,

29/3 maddesinde, indirim hakkının, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği,

hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 227 nci maddesinde, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin mecburi olduğu hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanunun 229 ve devamı maddelerinde, mükelleflerin sattıkları emtia veya yaptıkları iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı gösteren ve müşteriye verilen fatura ve fatura yerine geçen vesikaların neler olduğu açıklanmıştır.

Ancak, Adalet Bakanlığına bağlı olarak görev yapan icra dairelerinin Vergi Usul Kanununda belirtilen belgeleri düzenleme zorunluluğu olmadığından, icra dairelerince kendi mevzuatları gereğince tanzim ettikleri tahsilat makbuzlarının Vergi Usul Kanunu açısından tevsik edici belge olarak kabul edilmesi mümkündür

Buna göre, İcra Müdürlüğünden ihale yoluyla satın aldığınız işyerine ilişkin ödenen KDV'nin, bu işleme ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca düzenlenmiş bir tahsilat makbuzunun bulunması ve vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak kaydıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.


Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.