Tarih : 02.01.2019
Yayın Dönemi : Mart 2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

Sayı : 66813766-155[6728-2017/73]-114

Tarih: 02.01.2019

Konu : Yüksek ve orta-yüksek teknolojili sanayi ürünlerinin üretimi ile ilgili düzenlenen sözleşmelerin damga vergisine tabi olup olmadığı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, şirketinizin yurt dışından … metrik ton asgari/azami miktarda tamamen soğutulmuş susuz amonyak alımı için satıcı firma ile …/…/2017 tarihinde Satış Kontratı imzaladığı belirtilerek söz konusu kağıdın 09/08/2016 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 6728 sayılı Kanun ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun "IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümüne eklenen (44) numaralı fıkrası kapsamında damga vergisinden istisna tutulup tutulmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 9 uncu maddesinde bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılan kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün 6728 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile eklenen (44) numaralı fıkrasında, yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlarla belirlenen yüksek ve orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin imalatına ilişkin olarak imalatçılar ile tedarikçileri arasında mal ve hizmet alımı nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna olduğu hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünler, 05/10/2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 07/09/2016 tarihli ve 2016/9139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımı Hakkında Kararın ekinde yer alan EK-6'da sayılmıştır.

Buna göre, özelge talep formu ekinde yer alan ve satıcı firma ile şirketiniz arasında düzenlenen tamamen soğutulmuş susuz amonyak alımına ilişkin 14/08/2017 tarihli "Satış Kontratı" başlıklı kağıdın, sözleşme konusu ürünlerin şirketiniz tarafından 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımı Hakkında Kararın ekinde yer alan EK-6'da sayılan ürünlerin imalatında kullanılmak üzere alınmış olması koşuluyla, 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" bölümünün (44) numaralı fıkrası uyarınca damga vergisinden istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.