Tarih : 20.12.2018
Yayın Dönemi : Mart 2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

Sayı : 90792880-155[170]-E.497951

Tarih: 20.12.2018

Konu: Devir işlemlerinde damga vergisi uygulamaları

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olan ve 24/01/2017 tarih ve 2017/9756 sayılı Kararname ile Türkiye Varlık Fonuna devredilen kurumunuz tarafından, kurumunuza ait taşınmazların açık artırma yoluyla satışının gerçekleştirildiği ve satışa ilişkin olarak alıcılara şartname eki satış tutarı ile kabul, taahhüt ve beyan kısmının doldurularak imzalatıldığı, daha sonra yönetim kurulu kararları ile eş ya da çocuklara devir veya ortaklık ile 3. şahıslara devrine karar verildiği belirtilerek söz konusu kararlarda damga vergisi yükümlülükleri bakımından fark olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği; 2 nci maddesinde, vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin de damga vergisine tabi olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı; 10 uncu maddesinde, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade ettiği hükümlerine yer verilmiştir.

Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "II-Kararlar ve mazbatalar" başlıklı bölümünün 6728 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile değişik 2 nci fıkrasında, İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.) nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Genel Müdürlüğünüzün 233 sayılı KHK'ye tabi Kamu İktisadi Kuruluşu iken 05/02/2017 tarih 29970 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan 2017/9756 sayılı kararname ile Türkiye Varlık Fonuna devredildiği, Genel Müdürlüğe ait Ankara'da 219 adet, İzmir'de 9 adet ve İstanbul'da 9 adet konutun açık artırma yöntemiyle "… Genel Müdürlüğü Taşınmaz Satışı Açık Artırma İhalesi Teklif Alma Şartnamesi" doğrultusunda …-…/…/2015 tarihleri arasında açık artırma ihalesi gerçekleştiği, ayrıca …/…/2015 tarihli … sayılı Yönetim Kurulu kararı ve …/…/2015 tarih, … sayılı yönetim kurulu kararıyla alıcılara devredilmesinin onaylandığı; bazı alıcıların şartnamenin son sayfasında yer alan taahhütnameyi imzalamalarından sonra, kuruma dilekçe vererek taşınmazı eş ya da çocuklarına veya 3. şahıslara hakta tapu sicili dışı değişiklik yaratan şekilde devretmek istediklerini beyan ettiği, yönetim kurulu kararı esas alınarak bu devir işlemlerinde eş ya da çocuklara devirde tarafınızca ödenmek üzere alıcılara damga vergisi muafiyeti uygulandığı; diğer devir işlemlerinde ise binde 9,48 oranında sözleşme, binde 5,69 oranında karar damga vergisinin makbuz mukabili alıcı tarafından ödendiği anlaşılmaktadır.

Buna göre, kurumunuza ait taşınmazların ihale işleminin gerçekleşmesinden sonra satın almış oldukları gayrimenkullerin tapuda devir işlemi yapılmasından önce, ortaklık halinde veya tamamının devirlerinin eş, çocuk veya 3. kişilere devir edilmesi yönündeki talepleri üzerine yeniden alınan yönetim kurulu kararları ile farklı kişilere devrine karar verildiği dikkate alındığında, ilk ihale kararı ve bu kararı değiştiren kararların ayrı ayrı 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun II/2 fıkrasına göre nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu kararların, ilk yönetim kurulu kararlarındaki harf hatalarından kaynaklı isim ve soyadların düzeltilmesi amacıyla alınan kısmı için ayrıca damga vergisi aranmayacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.