Tarih : 07.01.2019
Yayın Dönemi : Mart 2019

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

Sayı : 90792880-155.01.05.02[72]-E.7771

Tarih: 07/01/2019

Konu : Personele verilen avansın vergilendirilip vergilendirilmeyeceği

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, derneğiniz personelinin göreve gitmesi nedeniyle yapılan harcamalara (avans olarak ödenenleri aşan kısımları dahil) ait personele yapılan harcırah ödemelerinin damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı ile yine personelin görevi ile ilgili olarak yapmış olduğu (konaklama, ulaşım, yakıt vb.) kurumunuz adına fatura edilen harcamaların ilgili firmalara ödenmesi halinde damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususlarında görüş istenildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçer bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu ve resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV-Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli bir parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış ve açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların; 1/b fıkrasında ise, maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtların nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, avans ödemeleri sırasında düzenlenen kağıtlar ile kati ödemelere ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar ayrı ayrı damga vergisine tabi kağıtlar olup, derneğinizde görevli personele ödenen yolluklardan mahsup edilmek üzere yapılan avans ödemeleri sırasında düzenlenen kağıtların 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-b fıkrası uyarınca nispi damga vergisine tabi tutulması, kati ödemeye ilişkin düzenlenen kağıdın ise, daha önce ödenen avansın mahsubunu da içerecek şekilde düzenlenmiş olması halinde kalan ödeme tutarı üzerinden aynı nispette damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 488 sayılı Kanunun 8 inci madde hükmüne göre damga vergisi uygulaması bakımından resmi daire kapsamında değerlendirilmeyen derneğiniz tarafından görevlendirilen personelin görevi ile ilgili olarak yapmış olduğu ve derneğiniz adına fatura edilen mal ve hizmet bedellerinin, doğrudan mal ve hizmet alınan firmalara derneğiniz tarafından ödenmesine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisine konu teşkil etmemektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.